Печалбата на предприятията в област Стара Загора за 2021 г. е над 1 млрд. лева

По окончателни данни на Националния статистически институт за 2021 г. нефинансовите предприятия, осъществявали дейност в област Стара Загора, са 15 236, което е с 0,9% повече в сравнение с 2020 г. Микропредприятията (до 9 заети) са най-много – 14 119. Броят на малките предприятия (10 – 49 заети) е 934, на средните (50 – 249 заети) - 148, а на големите предприятия (над 250 заети) – 35.

businessman

Най-голям е броят на нефинансовите предприятия в общините Стара Загора (9 094) и Казанлък (3 332), или съответно 59,7% и 21,9% от общия брой за областта, а най-малък – в община Опан, където развиват дейност 85 предприятия.

Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия е 91 689, или с 0,7% по-малко спрямо предходната година. С най-голям относителен дял е сектор „Преработваща промишленост“ – 34,6% от общия брой на заетите, следван от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 18,8%.

През 2021 г. в област Стара Загора стойността на продукцията по текущи цени е 10 527 млн. лв, като с най-голям дял е сектор „Промишленост“ – 72,7%.

Крайният финансов резултат на предприятията от област Стара Загора за 2021 г. е печалба в размер на 1 072 млн. лв. Предприятията, приключили финансовата година с печалба, са 73,2% от общия брой, със загуба – 17,2%, а с нулев финансов резултат са 9,6%, съобщиха от Териториално статистическо бюро - Югоизток.

www.infoz.bg  www.infoz.bg