Плана за инвестиции за Европа

Какво се крие зад Плана за инвестиции за Европа?

Планът за инвестиции за Европа е инициатива на Европейския съюз насочена към премахване на пречките пред инвестициите, осигуряване на видимост и техническа помощ за инвестиционни проекти и по-интелигентно използване на новите и съществуващите финансови ресурси. Но какво всъщност означава това?

В няколко поредни публикации ще разгледаме широкия обхват на областите, подпомагани от така наречения План Юнкер, както и някои конкретни примери на успешни бизнеси или публични власти, възползвали се от предоставените финансови механизми.

Основните тематични области, които попадат в обхвата на Плана за инвестиции за Европа са следните:

  • селско стопанство;
  • зелен растеж и устойчивост към климатичните промени;
  • енергийна инфраструктура, енергийна ефективност и възобновяема енергия;
  • здравеопазване;
  • цифрови технологии;
  • образование;
  • научни изследвания и развойна дейност;
  • транспорт;
  • допълване на структурните фондове.

Една от най-важните задачи на Плана за инвестиции е да мобилизира средства за селското стопанство в Европа. Европейският съюз е най-големият търговец на земеделски хранителни продукти в света, като осигурява ползи за производители и потребители както в, така и извън Европейския съюз. Земеделието обаче е изправено пред голямо предизвикателство: как да произвежда повече, но същевременно да става по-екологично чисто и по-устойчиво на външни предизвикателства като непредвидимите климатични условия и пазарна нестабилност. Инвестициите могат да помогнат за подобряване на конкурентоспособността и така да улеснят ръста и създаването на работни места в отговор на новите пазарни възможности (на пазари в Европейският съюз и извън ЕС), като същевременно улесняват модернизирането и възприемат по-съобразени с климата производствени практики. По-широките инвестиции в селските райони могат да улеснят по-широката икономическа дейност и да стимулират създаването на работни места, особено за малки и средни предприятия (МСП).

Със селскостопански дейности в Европейския съюз са заети над 22 милиона граждани, а селските райони обхващат над половината от територията на Европейския съюз. Тези дейности също така осигуряват доставки за земеделската хранителна промишленост, най-големият сектор на заетост в Европейския съюз. Инвестиционният план за Европа е отлична възможност за засилване на инвестициите, ръста и работните места по цялата хранителна верига. Той ще насърчава иновативност в селскостопанския бизнес и ще допринесе за повишена продуктивност.

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е в основата на Инвестиционния план за Европа, може да подкрепи инвестирането в иновативни решения в области като прецизно земеделие, кръгова икономика, широколентов интернет достъп в селските области, водна инфраструктура и достъп на малки и средни предприятия (МСП) до финансиране.

Примери за подкрепяни проекти и дейности

„Les Maitres Laitiers du Cotentin” (Франция)

Диверсифициране на продуктите, оптимизация на производствените разходи, увеличаване на капацитета и увеличаване на дела продукти с по-дълъг срок на годност, включително опции за уравновесяване на краткосрочните вариации между доставките на прясно мляко и търсенето на пресни млечни продукти на местните пазари.
Финансиране от ЕИБ чрез ЕФСИ: 55 милиона евро (44 % от общата инвестиция, свързана с ЕФСИ или 47 % от стойността на проекта).

Гаранционен фонд за земеделски МСП (Германия)

В рамките на Прозореца за МСП на ЕФСИ беше предоставена контра-гаранция от 200 милиона евро на група от 16 гаранционни банки в Германия. Гаранцията ще покрие 60 % от риска на заемите, насочени към МСП в земеделския сектор.

investEU 

Настоящата публикация е част от проект „Повече информация = повече знания = повече инвестиции, растеж и работни места”, финансиран от Европейската комисия по Програма „Безвъзмездни средства за дейности, организирани от информационните центрове Europe Direct (EDIC), за комуникация относно основните инициативи на ЕС за работни места, растеж и инвестиции, и по-специално Плана за инвестиции”. В статията са използвани визуални материали и текст от публикации на Европейската комисия.

 

Прочетете също:

Какво се крие зад Плана за инвестиции за Европа? (част 2)

Какво се крие зад Плана за инвестиции за Европа? (част 3)

Какво се крие зад Плана за инвестиции за Европа? (част 4)

Какво се крие зад Плана за инвестиции за Европа? (част 5)

 

На подобна тема