Европа - работа, мобилност

Какво се крие зад Плана за инвестиции за Европа? (част 5)

Последната публикация, посветена на Плана за инвестиции за Европа ще разгледа две области, които стимулират развитието на регионите на Европейския съюз. Малките и средните предприятия са гръбнака на европейската икономика и инвестициите в тях създават нови работни места.

Така се подпомага развитието на местните общности. Успоредно с това, добрата свързаност между отделните региони, благодарение на инвестициите в транспорта, подобряват конкурентоспособността на европейските компании и улесняват придвижването на европейските граждани.

Mобилизиране на средства за работни места и растеж

Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден от Европейската комисия в партньорство с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) се очаква да мобилизира най-малко 315 милиарда евро за период от три години. ЕФСИ е създаден, за да спомогне за преодоляване на инвестиционния недостиг в ЕС, като мобилизира частно финансиране за стратегически инвестиции, включително проекти с по-висок рисков профил от обичайните дейности на Европейската инвестиционна банка. Допълнителният капацитет, предоставен от ЕФСИ, допълва Европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове, които ще осигурят достъп до 454 милиарда евро от бюджета на ЕС за периода 2014–2020 г. за инвестиции в области, които генерират растеж, предимно в изследвания, развитие и иновации, подкрепа за МСП, нисковъглеродната икономика, както и информационни и комуникационни технологии.

Европейските структурни и инвестиционни фондове могат да финансират проекти чрез субсидии и финансови инструменти и са част от програмите, прилагани от Управляващите органи в страните-членки. Реформираната рамкова структура за ЕСИ фондове за 2014–2020 г. включва разширена гама от финансови инструменти, а не само субсидии. ЕФСИ осигурява инструменти за рисково финансиране (без субсидии) чрез Европейската инвестиционна банка, без географски или отраслови квоти, а въз основа на пазарното търсене на инвестиционно финансиране. Комбинацията на ЕФСИ и ЕСИ фондове е възможна или на ниво индивидуални проекти, или на ниво финансов инструмент. Комбинацията от фондове може да е особено интересна в определени страни или сектори, където ЕСИ фондовете предлагат възможности, а ЕФСИ не е напълно мобилизиран.

ЕСИ фондовете могат да се комбинират с Европейския фонд за стратегически инвестиции по различни начини:

  • Комбиниране на Европейските структурни и инвестиционни фондове с Европейския фонд за стратегически инвестиции директно на ниво проект: Класиращ се проект получава финансиране от програмата на ЕСИФ (под формата на субсидия или чрез финансов инструмент), от ЕФСИ и евентуално от други инвеститори, привлечени чрез ЕСИ фондовете и ЕФСИ.
  • Комбиниране на Европейските структурни и инвестиционни фондове с ЕФСИ на ниво инвестиционна платформа: Управляващият орган може да изгради нова инвестиционна платформа (считана за финансов инструмент), в която ЕФСИ и други инвеститори да инвестират своите ресурси, включително под формата на многослоен фонд. Друга възможност е Управляващият орган да направи принос по програмата на ЕСИ фондовете в съществуваща инвестиционна платформа (считана за финансов инструмент), която е създадена с ресурси на ЕФСИ на национално, регионално, транс-национално или трансгранично ниво. След това инвестиционната платформа ще инвестира приноси по ЕФСИ и определени програми на ЕСИ фондовете в проекти (могат да участват и други инвеститори).
  • Комбиниране на Европейските структурни и инвестиционни фондовете с подкрепа от Европейския фонд за стратегически инвестиции (осигурявана посредством инвестиционна платформа) на ниво финансов инструмент или на ниво проект: При този сценарий Управляващият орган изготвя финансов инструмент, в който инвестиционната платформа, създадена с подкрепата на ЕФСИ, участва като инвеститор. Могат да участват и други инвеститори. След това финансовият инструмент ще инвестира приноси по ЕФСИ и определени програми на ЕСИ фондовете в проекти (могат да участват и други инвеститори). Друг вариант е намесата от инвестиционна платформа, създадена с подкрепата на ЕФСИ, директно на ниво проект и на база „индивидуални сделки”.

В рамките на Инвестиционния план, Комисията има за цел да постигне най-малко цялостно удвояване на използването на финансови инструменти от ЕСИ фондове. Тази цел (приблизително 23 милиарда евро) е съвсем постижима: според актуалните прогнози, планираните общи алокации по политиката за сближаване на финансовите инструменти в 24-те страни-членки се очаква да бъдат 20 милиарда евро само за ЕФРР.

Примери за подкрепяни проекти и дейности

„IF-TRI” в Нор-Па дьо Кале (Франция)

Проект, който комбинира ресурси от Европейските структурни и инвестиционни фондове, частни инвеститори, френската Каса за влогове и депозити, ЕИБ и подкрепа от Европейския фонд за стратегически инвестиции. Платформата предоставя рисково финансиране (като средната стойност на индивидуалните заеми е 1 милион евро) на най-малко 100 проекта, развиващи нисковъглеродна икономика в Нор-Па дьо Кале. В допълнение към финансирането, регионът предлага и техническо съдействие благодарение на субсидия от 2,5 милиона евро, предоставена от ресурсите на ЕСИ фонд.

EstFund (Естония)

Фондът е проектиран да предоставя инвестиции на ранен етап, за да позволи на естонските МСП да развиват своите бизнес идеи. 48 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие ще бъдат допълнени с 12 милиона евро, съинвестирани от ЕИФ чрез ресурси, подкрепени от Европейския фонд за стратегически инвестиции, което дава комбинирани ресурси от 60 милиона евро.

Повече информация за регионалната политика на ниво Европейски съюз: http://ec.europa.eu/regional_policy/en/

plan za investitsii za evropa rabotni mesta

Mобилизиране на средства за транспортния сектор в Европа

Транспортът осигурява жизненоважни връзки за милиони европейски граждани и фирми всеки ден, което позволява свободния поток на хора и стоки. Сигурните, надеждни и висококачествени транспортни връзки са гръбнакът на вътрешния пазар и икономиката в Европа. Транспортната индустрия пряко осигурява заетост на над 10 милиона души, съставлява 4,5% от общите работни места и 4,6% от БВП на ЕС. Чрез привличането на допълнителни частни и обществени инвестиции, Инвестиционният план за Европа се грижи транспортът да бъде основният двигател на социо-икономическия растеж и заетостта.

Финансирането на транспорта е изправено пред широка гама от предизвикателства из целия ЕС: недостатъчни инвестиции, липса на подходящи финансови решения, остаряваща инфраструктура, недостатъчно развита и непрозрачна структура на транспортните проекти, продължаващо нарастване на градското население, регулаторни и административни пречки. Икономическата криза допълнително ограничава наличността на ресурси и достъпа до финансиране. Справянето с тези общоевропейски предизвикателства изисква интегрирани европейски решения и увеличаване на частните инвестиции. Инвестиционният план за Европа може да допринесе за решаване на проблемите на транспорта, като така отвори път за конкурентната и устойчива бъдеща транспортна система на ЕС.

Европейският фонд за стратегически инвестиции засилва частното и обществено финансиране, за да подкрепя инвестициите. Чрез инвестиране в транспортна инфраструктура, оборудване, услуги и изследвания, ЕФСИ допринася за стимулиране на растежа и конкурентоспособността.

В много случаи транспортните проекти имат нужда от предварителна подготовка и структуриране, преди да бъдат готови за финансиране. Като универсално средство за технически консултации, Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси (ЕКЦИВ) подпомага стартирането на транспортни проекти и ги прави по-стабилни.

Бариерите пред инвестициите и предизвикателствата на пазара упорито остават в транспортния сектор и имат пряко влияние върху инвестициите. Създаването на стабилна и предвидима регулаторна среда по координиран начин е ключов фактор за засилване на инвеститорското доверие в транспортната индустрия на ЕС.

Без да има конкретни цели за заделяне по сектори, ЕФСИ може да подкрепя операциите, които съвпадат с политиката на Съюза, като взема предвид важността на инвестициите в транспортни инфраструктури, но също така и в оборудване и иновативни технологии:

  • Пристанища, аерогари, пътища, специални железопътни линии, свързващи градски центрове, логистични платформи и въвеждане на системи за управление на трафика по трасето и на борда на влаковете (ERTMS) или самолетите (SESAR).
  • Рехабилитация и надграждане на пътните и железопътни мрежи, включително в градски области.
  • Екологизиране на морската и речна пътна инфраструктура, флотите и превозните средства, включително използване на природен газ за кораби и лодки, алтернативни горива, включително електрическа мобилност за автомобили.
  • Инвестиции, включващи организации, намиращи се или установени в страни-членки на ЕС и стигащи до страни, които попадат в обсега на предприсъединителната и съседска политика.

Транспортните проекти като прилагане на ERTMS и SESAR, екологизиране на транспорта по морски и речни пътища и инфраструктура за алтернативни горива по главните пътища, могат да са със сравнително малък размер. В такива случаи те могат да се възползват от групиране на инвестиционните ресурси заедно на национални, под-национални, трансгранични или регионални платформи, включително националните насърчителни банки. Чрез комбинирането на малки проекти инвестиционните платформи осигуряват по-голяма диверсификация, по-голям поток на сделки и намален риск.

Примери за подкрепяни проекти и дейности

Инфраструктура за достъп до пристанища (Испания)

Ускоряване на инвестициите за подобряване на наземния достъп до испански пристанища, стопанисвани от държавата.

Регионални железопътни превозни средства за Trenitalia (Италия)

Закупуване на превозни средства за регионалните пътнически железопътни услуги в пет региона в Италия.

Повече информация за мобилност и транспорт на ниво Европейски съюз:

 

Настоящата публикация е част от проект „Повече информация = повече знания = повече инвестиции, растеж и работни места”, финансиран от Европейската комисия по Програма „Безвъзмездни средства за дейности, организирани от информационните центрове Europe Direct (EDIC), за комуникация относно основните инициативи на ЕС за работни места, растеж и инвестиции, и по-специално Плана за инвестиции”. В статията са използвани визуални материали и текст от публикации на Европейската комисия.

 

Прочетете също:

Какво се крие зад Плана за инвестиции за Европа? (част 1)

Какво се крие зад Плана за инвестиции за Европа? (част 2)

Какво се крие зад Плана за инвестиции за Европа? (част 3)

Какво се крие зад Плана за инвестиции за Европа? (част 4)

 

На подобна тема