913 лева е средната брутна заплата в Старозагорска област

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за януари 2015 г. е 818 лв., за февруари - 845 лв. и за март - 913 лева. В сравнение с останалите области на страната, през първото тримесечие на 2015 г., област Стара Загора е на второ място по показателя средна брутна работна заплата, след област София (столица). През първото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 858 лева и се увеличава спрямо четвъртото тримесечие на 2014 г. с 2.1%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - с 24.0%, „Селско, горско и рибно стопанство” - със 17.2% и „Други дейности” - с 16.5%.

През първото тримесечие на 2015 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 4.9% спрямо първото тримесечие на 2014 година. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са „Селско, горско и рибно стопанство”- с 28.0%, „Операции с недвижими имоти”- с 19.9% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения”- с 19.8%.

zaetost szПо предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март 2015 г.намаляват с 808 души, или с 0.8% спрямо края на декември 2014 г., като достигат 100 441. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2014 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 15.0%, „Административни и спомагателни дейности” - с 11.5% и „Транспорт, складиране и пощи” - със7.4%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Други дейности”- с 16.4%, „Селско, горско и рибно стопанство” - с 6.2% и „Преработваща промишленост”- с 2.8%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, съответно 31.4и 14.0%.

В края на март 2015 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1 079 или с 1.1% повече, в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост” - с 1 416 наети, „Добивна промишленост” - с 286 лица и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”- със193наети. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности„Други дейности“ – с 16.4%, „Преработваща промишленост”- с 4.7% и „Добивна промишленост”- с 4.1%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на март 2015 г. спрямо края на март 2014 г. има в икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 360 наети или с 11.7%.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Териториално статистическо бюро - Стара Загора)

Споделете!