Безработицата в Стара Загора е 5,4%

Безработицата в страната през май 2015 г. значително намаля и достигна 10,1%, което е с 0,6 процентни пункта по-ниско в сравнение с предходния месец. По данни на Агенция по заетостта, през месец май в Бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 12 714 безработни и равнището на безработица е 8,6 на сто.

Това е с 1,5 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо месец април 2015 година, равнището на безработица намалява с 0,5 процентни пункта, а регистрираните безработни с 856 души. С най-ниско равнище на безработица продължава да е община Казанлък – 5,2 на сто, а с най-високо - община Николаево – 68,4 на сто.

zaetost szРегистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец май значително намаляха. Общият брой на регистрираните безработни достигна 4288. Равнището на безработица е 5,4 на сто и намалява спрямо предходния месец с 0,4 процентни пункта. Спрямо април 2015 година намалението е с 262 безработни. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 4170, равнище на безработица - 5,3 на сто; община Опан - регистрирани безработни 118, равнище на безработица - 18,8 на сто.

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 2589 (60,4 на сто). Увеличението спрямо предходния април е с 0,7 процентни пункта. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 42,4 на сто през май, 44,0 на сто предходния април. Намаляват безработните в младежка възраст (510 през месец май, 571 предходния април). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 358, тоест 70,2 на сто от всички регистрирани младежи. Сравнението с месец април показва намаление с 34 младежи. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 2170, с 5,0 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30-50 години предходния април. Намалява месечният брой на безработните над 50 години – 1698 в отчетния месец, 1732 през месец април.

С 3,3 на сто намаляват новорегистрираните безработни (498 през месец май, 515 предходния април), като 219 (44,0 на сто) са освободени от частния сектор. В зависимост от икономическите дейности, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 278, индустрия – 122 и търговия – 92.

Динамика и структура на заетостта

В отчетния месец са обявени 452 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 400, с 5,3 на сто повече от заявените през месец април. Частният сектор е заявил 266 места - 58,8 на сто от местата. Делът му нараства от 51,8 на сто през април до 58,8 на сто от местата в отчетния месец. През месец май 278 - 61,5 на сто от обявените работни места са за безработни без квалификация. Обяснението: 90% от местата по програми за заетост са без изисквания за професия и специалност. Равнището на материалната база и прилаганите технологии в строителството, земеделието, горското стопанство, добивната и хранително-вкусовата промишленост, предлагат съчетание от елементарни трудови умения и ръчен труд с ниско заплащане. Нестабилното икономическо положение на повечето стопански субекти, ги принуждава стихийно да разкриват и закриват работни места, да се стремят към икономии на средства за работни заплати и да избягват инвестициите в квалифициран човешки потенциал.

По програми за заетост и обучение през месец май са обявени 49 работни места, 45 по национални програми за заетост и 4 по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Започналите работа в отчетния месец са 422, в т.ч. жени – 242, младежи до 29 години - 118, безработни с висше образование - 122, продължително безработни – 60.

infoz autor www.infoz.bg