Средната работна заплата в област Стара Загора за декември е над 1 200 лева

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за октомври 2019 г. е 1 177 лева, за ноември – 1 203 лева и за декември – 1 226 лева. През четвъртото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1 202 лева и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2019 г. с 3,2%. Най-голямо увеличение е регистрирано в секторите „Образование“ – с 20,1% и „Строителство“ – с 8,5%.

Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейност „Селско, горско и рибно стопанство“ със 7,1%, съобщиха от Териториално статистическо бюро – Югоизток.

wallet copy

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на декември 2019 г. намаляват с 0,4% спрямо края на септември 2019 г., като достигат 99,8 хиляди. Спрямо края на третото тримесечие на 2019 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 6,7% и „Административни и спомагателни дейности“ – с 5,2%. Най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в дейност „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 23,4%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 31,9 и 12,8%.

В края на декември 2019 г. в сравнение с края на декември 2018 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 4,5 хиляди, или с 4,3%. Най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ – с 2,8 хил., а най-голямо увеличение – в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 0,6 хиляди. В процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Селско, горско и рибно стопанство“, а най-голямо увеличение – в „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ и „Административни и спомагателни дейности“.

zaplata stara zagora

zaplata

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема