по-безопасни автомобили в Европа

Нови правила за по-чисти и по-безопасни автомобили в Европа

Регламентът на Европейския съюз относно одобряването и надзора на пазара на моторни превозни средства ще започне да се прилага 1 септември 2020 г. Този приет през май 2018 г. нов регламент обновява и укрепва значително предишната система за одобряване на типа и надзор на пазара. Той подобрява качеството и независимостта на одобряването на типа и изпитването на превозните средства.

Увеличава проверките на автомобилите, които вече са на пазара на Европейския съюз, и укрепва цялостната система чрез засилен европейски надзор.

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, заяви: „Европейците с основание очакват да разполагат с най-чистите и безопасни автомобили. Това предполага най-строг контрол на автомобилите, които се предлагат на пазара и се движат по нашите пътища. Необходимо е също така ефективно правоприлагане и надзор на европейско равнище. Затова отсега нататък Комисията ще може да извършва проверки на автомобилите, да задейства изтегляния от пазара в целия Европейски съюз и да налага глоби в размер до 30 000 евро на автомобил, когато се нарушава законът.

Тези реформи допълват нашата работа за по-чиста и по-безопасна мобилност, която в контекста на предизвикателствата, свързани с кризата, изисква още по-ориентирани към бъдещето инвестиции в инфраструктура и иновации. Нашите усилия за възстановяване на доверието на потребителите, укрепване на единния пазар и подпомагане на дългосрочната жизнеспособност и глобалната конкурентоспособност на европейската автомобилна промишленост вървят ръка за ръка.“

Основните елементи на новите правила на Европейския съюз са:

  • Независимост и качество на изпитването преди пускането на автомобил на пазара: техническите служби, извършващи изпитвания и инспекции на нови модели автомобили, ще бъдат подлагани на независим одит въз основа на строги критерии, за да получат и запазят предоставяния им от държавите членки статут. Националните органи по одобряването на типа вече подлежат на партньорски оценки, за да се гарантира, че съответните правила се прилагат стриктно в целия Европейски съюз.
  • Проверки на вече пуснати на пазара автомобили: с новата рамка също така се подобряват проверките на превозните средства, които вече се предлагат на пазара и продават в местните представителства. Отсега нататък от държавите членки се изисква редовно да проверяват минимален брой автомобили и те вече са в състояние да предприемат предпазни мерки срещу превозни средства на своята територия, които не отговарят на изискванията, без да е необходимо да чакат органа, издал одобрението на типа, да предприеме действия.
  • Надзор на европейско равнище: в допълнение Комисията вече може да извършва проверки за съответствие на превозните средства в лаборатории или на пътя. В случаите, когато производителите нарушават законодателството в областта на одобряването на типа (например като използват измервателно-коригиращи устройства или представят фалшиви декларации), Комисията може да разпореди изтегляне от пазара в целия Европейски съюз и да наложи санкции на тези производители на стойност до 30 000 евро на автомобил. До момента само националните органи, издали одобрение за конкретния тип автомобили, можеха да налагат такива мерки.

От приемането на регламента през 2018 г. производителите на автомобили, агенциите за одобряване на типа и други заинтересовани страни работят непрестанно за прилагането на новите правила и за приспособяването към по-строгите изисквания.

Комисията предостави допълнителни ресурси на Съвместния изследователски център, за да може той да поеме тази нова роля в наблюдението на пазара, като осигури необходимото финансиране за допълнителен персонал, оперативни разходи и изграждане на две нови лаборатории. Съвместният изследователски център се възползва от две нови съвременни лаборатории за извършването на проверки.

Контекст

Одобряването на типа е процесът на удостоверяване, че дадено превозно средство отговаря на всички изисквания за пускане на пазара и за стриктна проверка на текущото съответствие на производителите с правото на Европейския съюз, включително по отношение на пределните стойности за емисиите, предвидени в отделен регламент.

Новите правила за одобряване на типа бяха предложени от Комисията през 2016 г. след скандала „Дизелгейт“ и бяха приети от Европейския парламент и от Съвета през 2018 г.

Тази реформа е част от по-общата работа на Комисията за чист, устойчив и конкурентоспособен автомобилен сектор, както е посочено в съобщението на Комисията „Европа в движение“.

Инициативите на Комисията включват стандарти за качеството на въздуха и за емисиите на CO2, подобряването на изпитванията за емисии от автомобили, както и подпомагането на производството на алтернативни горива и акумулатори и защитата на конкурентоспособността на европейската промишленост.

За повече информация:

www.infoz.bg  www.infoz.bg