Въвеждат се нови правила за превоз на отпадъци - Европейски съюз

Въвеждат се нови правила за превоз на отпадъци в Европейския съюз

През 2020 г. Европейският съюз е изнесъл около 33 милиона тона отпадъци за държави извън Съюза и е внесъл около 16 милиона тона. Всяка година между държавите от Европейския съюз се превозват почти 70 милиона тона отпадъци. Отпадъците могат да бъдат ценен ресурс, но трябва да бъдат използвани внимателно. Международната търговия с отпадъци расте и Европейският съюз играе значителна роля в това отношение.

Когато отпадъците, превозвани през граница, не се контролират по подходящо и не се управляват по устойчив начин в държавите по местоназначение, те могат да навредят на човешкото здраве и на околната среда. От друга страна, такива отпадъци могат да имат положителна икономическа стойност, а също и да носят ползи за околната среда. Такъв е случаят, когато те се рециклират и се използват като вторични материали, като така заместват първичните материали и допринасят за по-кръговата икономика.

Регламентът относно превозите на отпадъци, който понастоящем е в сила, е от 2006 г. С приемането му износът на отпадъци от Европейския съюз в трети държави се е увеличил значително, по-специално за държави, които не са членки на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. Липсата на подробни разпоредби, които да гарантират, че отпадъците се управляват по устойчив начин в държавите по местоназначение, доведе до слабо правоприлагане и до предизвикателства за околната среда и общественото здраве в тези държави. Движението на отпадъци между държавите членки на Европейския съюз се ограничава от административните процедури и това на свой ред забавя прехода към кръгова икономика в целия Европейски съюз.

Друг значителен проблем е, че незаконните търговци в голяма степен заобикалят съществуващите правила, което води до престъпления против околната среда в Европейския съюз и в трети държави. Организираните престъпни групи все повече се съсредоточават върху доходоносни престъпления, свързани с отпадъците, като за дейността си широко използват законни стопански структури. Координирани правоприлагащи кампании показват, че между 15 % и 30 % от превозите на отпадъци могат да са незаконни, което възлиза на 9,5 милиарда евро годишни приходи на пазара на незаконни отпадъци в Европейския съюз.

Като цяло тези развития разкриха уязвимостта на стопанския модел, при който износът на отпадъци извън Европейския съюз се е превърнал в обичаен начин за справяне с някои потоци отпадъци, генерирани в Европейския съюз.

За да се решат всички тези проблеми, в настоящото предложение за нов регламент се предлага нов подход за справяне с превозите на отпадъци в Европейския съюз, чрез който се изпълняват ангажиментите, поети в рамките на Европейския зелен пакт, новия план за действие за кръгова икономика, плана за действие за нулево замърсяване и новата стратегия на ЕС за борба с организираната престъпност за периода 2021-2025 г.

Какво възнамерява да постигне Комисията с настоящото предложение?

Новият регламент относно превозите на отпадъци има три цели: гарантиране, че ЕС не изнася предизвикателствата си, свързани с отпадъците, в трети държави; улесняване на превозите на отпадъци за рециклиране и повторна употреба в ЕС; и по-успешно справяне с незаконните превози на отпадъци.

Това ще гарантира, че ЕС не изнася замърсяването си в чужбина и че отпадъците се третират по устойчив начин, както в ЕС, така и извън него, като същевременно се подкрепя преходът към иновативна кръгова икономика. Предложените мерки ще наложат високи стандарти в управлението на отпадъците в третите държави, внасящи отпадъци от ЕС, което може да донесе екологични и икономически ползи за тези държави. Тези мерки също така ще намалят емисиите на парникови газове и ще допринесат за постигане на целите за климата, тъй като ще насърчат използването на рециклирани материали в ЕС, които имат много по-нисък въглероден отпечатък от първичните суровини (като въглища, желязна руда, боксит, целулоза и нефт), използвани понастоящем от промишлеността на ЕС.

Основна причина за зависимостта на ЕС от износа на някои отпадъци е, че ЕС генерира твърде много отпадъци. Настоящото предложение относно превозите на отпадъци съответства на общата цел на ЕС в Европейския зелен пакт за намаляване на генерирането на отпадъци. През следващите месеци Комисията ще предложи допълнителни нови правила за постигането на тази цел, включително регулиране на проектирането на опаковки и други продукти, за да се гарантира, че те не водят до отпадъци, които е невъзможно да бъдат използвани повторно или рециклирани.

Кои са основните мерки в предложението относно износа на отпадъци?

За да се гарантира, че износът на отпадъци от ЕС за трети държави се управлява по устойчив начин, се предлагат следните мерки:

 • За държави, които не са членки на ОИСР, износът на отпадъци от ЕС ще зависи от подаването на официално искане от държавата, желаеща да внася неопасни отпадъци от ЕС, както и от доказване на способността ѝ да ги оползотворява по надежден начин. Ще бъде изготвен списък на държавите, на които е разрешено да внасят отпадъци от ЕС.
 • Комисията ще следи за количествата изнасяни отпадъци от ЕС в държави от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. В случай на рязко нарастване на износа на отпадъци за някоя от тези държави, което създава риск от възникване на сериозни проблеми, свързани с околната среда или общественото здраве в тази държава, Комисията ще поиска информация за третирането на тези отпадъци в засегната държава. Комисията ще спре износа на тези отпадъци, ако няма гаранция, че третирането е устойчиво.
 • Дружествата износители от ЕС ще трябва да извършват независими одити на износа си на отпадъци извън ЕС. Одитите следва да показват, че в тези съоръжения отпадъците се третират по екологосъобразен начин. Само в такъв случай на дружествата от ЕС ще бъде разрешавано да изнасят за тези съоръжения.
 • За да се намери решение на проблема с отпадъците, представяни като „употребявани стоки“, ще бъдат разработени специфични обвързващи критерии, за да се прави разграничение между отпадъци и употребявани стоки по отношение на определени стоки, пораждащи особена загриженост, като употребяваните превозни средства и батериите, например.

Кои са основните мерки по отношение на превозите на отпадъци между държавите членки на Европейския съюз?

Предлагат се следните мерки за превозите на отпадъци между държавите членки на ЕС, с цел да се отключи потенциалът на пазара на отпадъци в ЕС и да се стимулира кръговата икономика:

 • Пълна цифровизация на всички процедури, уреждащи превозите на отпадъци между държавите членки на ЕС, по-специално по отношение на отпадъците от „зеления списък“;
 • Нови разпоредби в подкрепа на използването на ускорени процедури за превозите на отпадъци, предназначени за оползотворяване, когато те са предназначени за съоръжения, сертифицирани от държавите членки на ЕС („съоръжения с предварително съгласие“);
 • Хармонизирана класификация на отпадъците на равнище ЕС, за да се спомогне за преодоляване на настоящата разпокъсаност на пазара на ЕС, където даден превоз на отпадъци може да бъде подложен на различни тълкувания и процедури, когато пресича границите в ЕС;
 • Нови разпоредби, които дават възможност за рационализиране на равнище на ЕС на изчисляването на финансовите гаранции, които операторите трябва да осигурят, преди да превозват „нотифицирани“ отпадъци за чужбина;
 • Нови и по-строги условия за превозите на отпадъци за изгаряне или депониране, така че те да бъдат разрешени само в ограничени и добре обосновани случаи, тъй като това са най-малко предпочитаните варианти за управлението на отпадъци.

Кои са основните мерки за справяне с незаконните превози на отпадъци?

Предлагат се следните мерки за справяне с незаконните превози на отпадъци и за намаляване на престъпленията против околната среда:

 • Европейската комисия ще подкрепя транснационални разследвания на държавите членки на ЕС срещу трафика на отпадъци с помощта на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), която разполага със съответния експертен опит. Това ще укрепи цялостния капацитет за правоприлагане на ЕС и на неговите държави членки и ще гарантира по-ефективно използване на ресурсите за правоприлагане, които често са ограничени.
 • Ще бъде създадена „група на ЕС за правоприлагане в областта на превозите на отпадъци“, за да се засили сътрудничеството и координацията срещу незаконните превози на отпадъци. Тази група ще включва екологични, митнически, полицейски и други съответни национални контролни органи, както и европейски и международни правоприлагащи мрежи.
 • Сега действащите правила относно административните санкции срещу незаконните превози на отпадъци ще бъдат засилени. Общи критерии за определяне на вида и размера на санкциите, които да бъдат налагани за нарушения, ще направят санкциите по-възпиращи и по-последователни в целия ЕС. Държавите членки следва да вземат предвид тези критерии при определянето на наказания за нарушителите.
 • Планира се преразглеждане на Директивата относно престъпленията срещу околната среда, което ще осигури някои видове наказателни мерки с възпиращо действие. Допълнително ще бъде предоставена финансова подкрепа за проекти, които да помогнат на правоприлагащите органи да работят заедно в борбата с трафика на отпадъци.

Кои потоци отпадъци са обхванати от предложението?

Предложението обхваща всички видове отпадъци. Предложението ще улесни рециклирането и повторното използване на опасни и други „нотифицирани“ отпадъци (неопасни отпадъци, подлежащи на специален контрол, като смесени битови отпадъци и несортирани пластмасови отпадъци) в рамките на ЕС. Няма да има съществени промени в сега действащите правила за износ на такива отпадъци от ЕС.

Предложението съдържа важни промени относно износа на отпадъци от „зеления списък“. Тези отпадъци не са опасни, но третирането им все още може да причини голямо замърсяване на околната среда и да навреди на общественото здраве. Оценката на сега действащите правила за превозите на отпадъци показа, че са необходими нови правила, за да се избегне износът на отпадъци от зеления списък от ЕС в държави и съоръжения, които не са оборудвани да ги управляват по екологосъобразен начин. Предложението не установява нови правила, които да се прилагат за превозите на отпадъци от зеления списък в рамките на ЕС. Вместо това се предлага тези отпадъци да бъдат по-лесно проследими; по-точно документацията, придружаваща движението им, следва да бъде цифровизирана.

Какво ще се случи с отпадъците, които в резултат на предложените нови правила биха останали в Европейския съюз вместо да бъдат изнесени?

Целта на предложението е да се гарантира, че износ се извършва само когато съществуват гаранции, че отпадъците се управляват по екологосъобразен начин. Новите мерки относно износа на отпадъци ще започнат да се прилагат три години след влизането в сила на новия регламент, като ще бъде оставено достатъчно време за подготовка за насочването на потоците отпадъци към по-устойчиво третиране, а също и за прехода към нови стопански модели и за увеличаване на цялостния капацитет на ЕС за справяне с отпадъците, генерирани в ЕС. Поради това се очаква, че третирането на допълнителни отпадъци в ЕС не само ще бъде от полза за околната среда, но и ще предостави възможности за подобряване на конкурентоспособността на промишлеността на ЕС и за подкрепа на създаването на нови работни места в кръговата икономика.

По-специално оценката на въздействието, на която се основава предложението, показва, че за промишлеността на ЕС не следва да има големи предизвикателства да преработва допълнителни количества отпадъци от черни метали, цветни метали и хартия, които представляват най-големият дял отпадъци, изнасяни понастоящем извън ЕС. Отраслите, преработващи такива отпадъци (отраслите за производство на стоманени, алуминиеви, медни и хартиени продукти), вече рециклират значителни обеми и имат капацитет да се справят с допълнителни количества в ЕС. Много промишлени предприятия също така планират инвестиции за увеличаване на усвояването на отпадъци в своите производствени процеси, което е ключова характеристика на тяхната стратегия за декарбонизация.

Пазарът на ЕС за рециклиране на пластмасови отпадъци преминава през фундаментален преход. Това се дължи на амбициозни политики на равнище ЕС и на национално равнище, предназначени да намалят замърсяването с пластмаси и да увеличат рециклираното съдържание, както и на значителни инвестиции в сектора за рециклиране на пластмаси, подкрепени чрез Механизма на ЕС за възстановяване и устойчивост и фондовете на политиката на сближаване. Тези усилия следва да доведат до значително увеличаване на капацитета за рециклиране на пластмаси през следващите години, което ще позволи рециклирането на допълнителни пластмасови отпадъци.

Количеството на образуваните в ЕС текстилни отпадъци се увеличава през последните години, както и износът на такива отпадъци. Понастоящем рециклирането на текстилни отпадъци в ЕС е ограничено, но това вероятно ще се промени в бъдеще. В съответствие с Европейския зелен пакт и плана за действие за кръговата икономика Комисията планира през 2022 г. да приеме всеобхватна стратегия за текстила, за да постави текстилния сектор и цялата му верига за създаване на стойност на пътя към по по-устойчиво и кръгово развитие. В тази стратегия ще бъдат разгледани регулаторни мерки за увеличаване на капацитета на ЕС за рециклиране. Това, заедно с текущите научни изследвания и инвестиции в нови технологии за рециклиране на текстил, следва да подобри стандартите и практиките за третиране на отпадъци в ЕС.

Как Европейският съюз ще работи с международните партньори за справяне с проблема в световен мащаб?

Европейският съюз ще оглави усилията на многостранно, регионално и двустранно равнище за повишаване на устойчивостта на световната търговия с отпадъци, както и за насърчаване на по-добри практики за управление на отпадъците и възприемането на по-кръгови модели в икономиките на нашите партньорски държави. Европейският съюз ще ръководи инициативи с тази цел в многостранни организации, като се започне от Асамблеята на ООН по околната среда през февруари 2022 г. и Конференцията на страните по Базелската конвенция през юни 2022 г. Европейският съюз ще работи по-специално за приемането на ново международно споразумение относно пластмасите и ще подкрепя действия за намаляване на замърсяването от отпадъци от електрическо и електронно оборудване, употребявани превозни средства и текстилни отпадъци, които пораждат особени екологични предизвикателства в световен мащаб.

За повече информация

glass

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема