Европейският съюз ще разполага с бюджет от 171 милиарда евро за 2022 г.

В понеделник вечерта Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз, по предложение на Европейската комисия, постигнаха неформално политическо споразумение относно бюджета на Европейския съюз за 2022 г. – втория по многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г. Споразумението е за поети задължения в размер на 169,5 милиарда евро и за плащания в размер на 170,6 милиарда евро.

След като бъде приет, бюджетът ще позволи на Европейския съюз да мобилизира значителни средства за продължаване на действията на Европейския съюз в отговор на пандемията от коронавирус и последиците от нея, за да се постави началото на устойчивото възстановяване и да се защитят и създадат работни места. Той ще доведе до допълнителни инвестиции в по-екологична, по-цифровизирана и по-устойчива Европа, като същевременно ще бъдат защитени най-уязвимите хора в съседните ѝ държави и по света.

eu budjet 2022

Коментирайки вчерашното политическо споразумение, комисар Йоханес Хан, отговарящ за бюджета и администрацията, заяви: Това споразумение потвърждава, че всички институции са готови да постигнат компромис, за да приемем бюджет, който ще подкрепи устойчивото възстановяване и необходимия преход на Европейския съюз в полза на всички .

Одобреният вчера бюджет ще насочи средствата там, където могат да помогнат най-много, в съответствие с най-належащите нужди на държавите членки на Европейския съюз, и нашите партньори по света от гледна точка на възстановяването.

По конкретно, беше договорено да бъдат насочени:

  • 49,7 милиарда евро поети задължения в подкрепа на възстановяването, като се стимулират инвестициите в икономическото, социалното и териториалното сближаване;
  • 53,1 милиарда евро за общата селскостопанска политика и 971,9 милиона евро за Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, за европейските земеделски стопани и рибари, но и за подобряване на издръжливостта на хранително-вкусовата промишленост и рибарството и за осигуряване на необходимите средства за управлението на кризи;
  • 12,2 милиарда евро за „Хоризонт Европа“ в подкрепа на научните изследвания на Европейския съюз в области като здравеопазването, цифровите технологии, промишлеността, космическото пространство, климата, енергетиката и мобилността; и 613,5 милиона евро за Програмата за единния пазар в подкрепа на конкурентоспособността и МСП, включително в туристическия сектор;
  • 839,7 милиона евро за програмата „Европейския съюз в подкрепа на здравето“ в подкрепа на здравния съюз на Европейския съюз и за осигуряване на всеобхватен отговор на здравните нужди на европейските граждани;
  • 1,2 милиарда евро в рамките на Фонда за справедлив преход, за да се гарантира, че преходът към неутралност по отношение на климата работи за всички, и 755,5 милиона евро по програмата LIFE в подкрепа на действията в областта на околната среда и климата;
  • 2,8 милиарда евро за Механизма за свързване на Европа в модерна, високоефективна транспортна инфраструктура с цел улесняване на трансграничните връзки;
  • 3,4 милиарда евро за „Еразъм+“ за инвестиране в младите хора, както и 406 милиона евро за секторите на културата и творчеството чрез програмата „Творческа Европа“;
  • 1,1 милиарда евро за фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и 809,3 милиона евро за Фонда за интегрирано управление на границите с цел засилване на сътрудничеството в областта на управлението на външните граници, включително 25 милиона евро за защитата на границата с Беларус, както и за политиката в областта на миграцията и убежището, което включва и допълнително финансиране за ангажиментите за презаселване;
  • 227,1 милиона евро за фонд „Вътрешна сигурност“ и 945,7 милиона евро за Европейския фонд за отбрана за подпомагане на европейската стратегическа автономност и сигурност;
  • 15,2 милиарда евро за подкрепа на съседните ни страни и за международното развитие и сътрудничество. Споразумението включва целеви увеличения за Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество (ИССРМС) – Глобална Европа (190 милиона евро), с акцент върху Афганистан и Сирия, както и за програмата за хуманитарна помощ (211 милиона евро) за справяне с кризисни ситуации по целия свят.

Пълната разбивка по функции:

Бюджет на ЕС за 2022 г. (в милиони евро):

   

БЮДЖЕТНИ КРЕДИТИ ПО ФУНКЦИИ

Бюджет за 2022 г.

Поети задължения

Плащания

1. Единен пазар, иновации и цифрови технологии

21 775,1

21 473,5

2. Сближаване, устойчивост и ценности

56 039,0

62 052,8

— Икономическо, социално и териториално сближаване

49 708,8

56 350,9

— Устойчивост и ценности

6 330,2

5 701,8

3. Природни ресурси и околна среда

56 235,4

56 601,8

Разходи, свързани с пазара, и преки плащания

40 368,9

40 393,0

4. Миграция и управление на границите

3 091,2

3 078,3

5. Сигурност и отбрана

1 785,3

1 237,9

6. Съседните региони и светът

17 170,4

12 916,1

7. Европейска публична администрация

10 620,1

10 620,2

Тематични специални инструменти

2 799,2

2 622,8

Общо бюджетни кредити

169 515,8

170 603,3

Източник: Европейска комисия: Данни в милиони евро, по текущи цени

Институциите на Европейския съюз се споразумяха да одобрят заедно с бюджета за 2022 г. и предложените изменения на бюджета за 2021 г., внесени от Комисията по-рано тази година чрез проекти на коригиращ бюджет 5 и 6. След като приключи процесът на одобрение, Комисията ще може да увеличи хуманитарната помощ за сирийските бежанци в Турция и да спомогне за ускоряването на ваксинирането в световен мащаб, като предостави допълнителни 200 милиона дози за държави с ниски доходи.

Успоредно с годишния бюджет за 2022 г. държавите от Европейския съюз ще продължават да разчитат на подкрепа от инструмента за възстановяване NextGenerationEU, в чийто център стои Механизмът за възстановяване и устойчивост.

Комисията вече прие положителни оценки на плановете за възстановяване и устойчивост на 22 държави членки. Впоследствие Съветът одобри всяка от тези оценки. Досега Комисията е отпуснала 52,3 милиарда евро под формата на плащания по предварително финансиране на седемнадесет държави членки.

Какво следва оттук нататък?

Годишният бюджет за 2022 г. сега ще бъде официално приет от Съвета на Европейския съюз и от Европейския парламент. Гласуването в пленарната зала, което ще отбележи края на процеса, понастоящем е насрочено за 24 ноември 2021 г.

За повече информация

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24