Директните плащания за земеделски стопани ще зависят от годишните отчети за дейността

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция информира кандидатите за директни плащания за Кампания 2023, че съгласно изискванията на чл. 54 от Закона за подпомагане на земеделските производители  ще извършва проверки за спазване на изискването за „активен земеделски стопанин“. Те ще се правят въз основа на данните от годишните отчети за дейността за предходната година, подадени в Националния статистически институт.

Проверките ще се правят и на базата на данните от годишните данъчни декларации, подадени в Националната агенция за приходите.

Съгласно чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката всички физически и юридически лица, които извършват стопанска дейност, са длъжни да предоставят на Националния статистически институт годишен отчет за дейността си, съдържащ статистически справки и счетоводни документи, съобщиха от пресцентъра на Държавен фонд „Земеделие“.

По силата на чл. 92, ал. 3, чл. 219, ал. 5, чл. 252, ал. 2, чл. 259, ал. 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане и чл. 51, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица юридическите и физическите лица заедно с годишната си данъчна декларация подават и годишен отчет за дейността в срок от 1 март до 30 юни 2023 г. Информация за реда за подаване на годишните отчети за дейността може да намерите на сайта на Националния статистически институт.

Допълнително информираме, че при прилагане на тавана на плащане по интервенцията за основно подпомагане на доходите за устойчивост на земеделските стопани, за приспадане на трудовите възнаграждения на работниците в земеделското стопанство, назначени под Код на икономическата дейност в областта на селското стопанство, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция ще използва данните от годишните данъчни декларации на кандидатите, предоставени от Националната агенция за приходите, при спазване на изискванията на чл. 57 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

sunflowers

www.infoz.bg  www.infoz.bg