Удължава се срокът за подаване на заявления за директни плащания

Удължава се срокът за подаване на заявления за директни плащания

Министерство на земеделието, храните и горите удължава срока за подаване на заявления за директни плащания на земеделските производители без санкции до 29 май 2017 г.

Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/807 на Европейската комисията от 11 май 2017 година дава възможност за удължаване на крайния срок за подаване на заявленията за директни плащания и за извършване на изменения в подадени заявления за кампания 2017 г.

В съответствие с възможностите предвидени в Регламента, Министерство на земеделието, храните и горите удължава срока за подаване на заявления както следва:

  1. Срокът по член 4, ал. 1 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за подаване на заявленията се удължава до 29 май за кампания 2017.
  2. Срокът по член 11, ал. 1 от Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за извършване на промени без санкция в заявленията и в приложените документи, включително добавяне на допълнителни схеми и мерки, както и земеделски парцели и/или животни по заявените схеми и/или мерки се удължава до 14 юни за кампания 2017.
  3. С влизане в сила на измененията по т. 1 и 2 крайната дата за подаване на заявление за кампания 2017 г. ще бъде 23 юни 2017 г.
  4. Синхронизира се националното законодателство спрямо разпоредбите на Делегиран Регламент (ЕС) № 640/2014 на Комисията, с което се осигурява коректното налагане на санкция за закъснение от кампания 2017 г.
  5. Изменя се срокът за регистрация и пререгистрация на земеделските стопани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.), с цел да се избегне ограничаване на достъпа до подпомагане чрез директни плащания за земеделските производители по препоръка от ЕК.

Удължаването засяга всички схеми за директни плащания и преходна национална помощ, както и мерките по Програмите за развитие на селските райони (ПРСР 2007 - 2013 и ПРСР 2014-2020), за които се кандидатства с единното заявление за подпомагане подавано по реда на Наредба № 5 от 27 февруари 2009 г.

В резултат на удължаването на сроковете за кампания 2017 се променя и периода на задържане на животните както следва:

  • 80 дни по схемите за обвързана подкрепа за животни започват от 24 юни и приключват на 11 септември 2017 г.
  • 100 дни по схемите за преходна национална помощ за животни започват от 24 юни и приключват на 1 октомври 2017 г.

В член 38, ал. 2 от Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания е предвидено допустими по схемата за преходна национална помощ за говеда и/или биволи да бъдат кандидати, които към последния ден за подаване на заявленията за подпомагане от текущата кампания отглеждат в стопанствата си поне 70% от референтния брой животни от съответния вид. С влизане в сила на измененията тази проверка ще се прави към дата 23 юни за кампания 2017.

До момента кампанията протича нормално, като общо са подадени 104 224 заявления, което е с 1,8% по-малко от същия период на предходната кампания. Общо заявена площ по СЕПП е над 3.5 млн. ха, което е 95.3% от общо заявената площ за предходната кампания и е с 8,1% повече от същия период миналата година.

www.infoz.bg

 

На подобна тема