Банкови сметки на НАП се променят

От 2 октомври 2023 г. плащанията по банков път към Националната агенция за приходите ще се извършват по нови банкови сметки на Българска народна банка (БНБ). Всяка от тях е предназначена за погасяване на определено задължение: данъци, социалноосигурителни и здравни вноски, вноски за Допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) и вземания, подлежащи на принудително събиране от публичен изпълнител.

nap logo

Банкови сметки за плащане към НАП от 2 октомври 2023: 

Данъци (приходи на централния бюджет):
BG88 BNBG 9661 8000 1950 01  

Вноски за държавно обществено осигуряване (ДОО): 
BG97 BNBG 9661 8000 1120 01 

Вноски за здравно осигуряване: 
BG16 BNBG 9661 8000 1121 01  

Вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО): 
BG65 BNBG 9661 8000 1118 01 

Принудително събиране на публични вземания: 
BG34 BNBG 9661 8000 1950 03  

Приходи на централния бюджет от дивидент за държавата и отчисления на приходи от наеми, внасяни от държавни предприятия, както и плащания за авансови вноски за временна солидана отговорност по регламент 2022/1854: 
BG61 BNBG 9661 8000 1950 02 

Хазартни такси:  
BG51 BNBG 9661 3100 1749 01

Банковият идентификационен код (BIC) на БНБ е: BNBGBGSD

В интернет страницата www.nra.bg, секция Плащане и възстановяване, можете да намерите и информация за:

 • Банкова сметка за събиране и превеждане на суми от осигурителни вноски и данъци в полза на други държави членки на ЕС (в евро)
 • Банкова сметка за плащане на ДДС по MOSS и OSS/IOSS (специални режими „в Съюза“, „извън Съюза“ и “Внос’) в евро
 • Банкови сметки за частни държавни вземания и за длъжници в несъстоятелност
 • Банкова сметка за глоби на КАТ
 • Списък на банковите сметки за плащане на местни данъци и такси

Гражданите и дружествата от цялата страна ще плащат по определената сметка съответния вид задължение, независимо към коя структура на НАП са регистрирани по постоянен адрес или адрес на управление.

Преводите към приходната агенция ще продължат да се осъществяват от всяка банка в страната или друг доставчик на платежни услуги, съобразно техните тарифи.

До края на септември 2023 г. плащанията ще се извършват към досегашните банкови сметки.

Хората и фирмите могат да продължат да погасяват своите задължения без такси като използват физическите ПОС терминали в офисите на приходната агенция, както и виртуалния ПОС (е-услугата за плащане) в Портала за електронни услуги на НАП.


Считано от 02.10.2023 г. са закрити банкови сметки на НАП в ОББ, Инвестбанк, Интернешънъл Асет банк и ЦКБ. Това са:

 • банкови сметки за внасяне на данъци с титуляр Териториална дирекция - офис на НАП
 • банкови сметки за внасяне на държавно обществено осигуряване с титуляр Териториална дирекция - офис на НАП
 • банкови сметки за внасяне на здравно осигуряване с титуляр Териториална дирекция - офис на НАП
 • банкови сметки за внасяне на допълнително задължително пенсионно осигуряване с титуляр Териториална дирекция - офис на НАП
 • банкови сметки за внасяне на суми за принудително събиране с титуляр Териториална дирекция - офис на НАП
 • банкова сметка за внасяне на суми за дивидент за държавата и отчисления от наеми с титуляр Териториална дирекция - ГДО
 • банкова сметка за чужди средства в евро за събиране на суми за дължими осигурителни вноски в полза на държави членки на Европейския съюз, с титуляр Териториална дирекция на НАП София
 • банкова сметка за чужди средства в евро за събиране на суми на дължим към други държави членки на Европейския съюз, данък върху добавената стойност с титуляр Териториална дирекция на НАП София.

Банковото обслужване на гореизброените сметки ще се извършва от БНБ от 01.10.2023 г. по нови банкови сметки, които предстои да бъдат обявени.

Актуална информация за IBAN номера на новооткритите банкови сметки на Националната агенция за приходите ще намерите в интернет страницата www.nra.bg, секция „Плащане и възстановяване.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg