Биопроизводители трябва да сключат договор с нов контролиращ орган

Биопроизводители трябва да сключат договор с нов контролиращ орган

Министерство на земеделието, храните и горите няма да поднови разрешението на „Австрия био гаранти клон България“ КЧТ за контрол на биологичното производство. Стопаните, които имат договори с дружеството, трябва да изберат до 13 февруари друг контролиращ орган.

Това трябва да се направи, за да продължат ангажиментите си по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони. Сключването на нов индивидуален договор ще осигури на бенефициентите непрекъсване в системата за контрол, съобщиха от министерския пресцентър.

Актуален списък на контролиращите лица, с издадени разрешения по чл. 18, ал. 1 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) и сроковете им на валидност е наличен на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите – „Информационен регистър на лицата получили разрешение от министъра на земеделието, храните и горите да осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство“.

В срок от 15 работни дни от настъпването на промяната, биопроизводителите следва да представят пред Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агения копие на новия договор с контролиращо лице, както и документ, удостоверяващ непрекъсваното на контрола. Това е разписано в Наредба № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 ( чл. 39, т. 1, буква г), т. 2, буква д) и т. 3, буква г).

При смяна или избор на ново контролиращо лице, предишното не се освобождава от отговорност и задължения. Новото контролиращо лице гарантира, че операторът е отстранил или отстранява евентуалните несъответствия, отбелязани в доклада на предишния надзорен или контролен орган (съгласно чл. 92, параграф 2 от Регламент (ЕО) 889/2008 г.). Старото контролиращо лице трябва задължително да предаде на следващото значимите елементи от контролната документация относно оператора, както и докладите (посочени в чл. 63, параграф 2, ал. 2 от същия регламент.)

www.infoz.bg  www.infoz.bg