Старозагорската фирма „Елфи  Тех” предлага технология за производство на зелена енергия от въглищните централи

Старозагорската фирма „Елфи Тех” предлага технология за производство на зелена енергия от въглищните централи

Отделянето на големи количества въглероден диоксид в атмосферата в следствие на изгарянето на въглища от топло-електрически централи е основната причина да се търси алтернатива за този вид производство на електрическа енергия в световен мащаб. Натрупан в горните слоеве на атмосферата този газ създава парников ефект за планетата.

Проблемът,  който съществува от столетия, ангажира отдавна вниманието на еколози и на политически организации. Той е жизнено важен и за съществуването на въгледобива в България и за централите, които използват въглищата като суровина. Решение на този глобален екологичен проблем предлага  проф. Жеко Ганев, учен и предприемач от Стара Загора. Неговата фирма „Елфи Тех” ООД е разработила уникална технология и е изградила работещи прототипи на турбина и съоръжения, които могат да превърнат лигнитните въглища в суровина за производството на „зелена” енергия на територията на комплекса „Марица-изток”. Сега съществуващите там ТЕЦ осигуряват около 40% от електрическата енергия на България, но екологичното законодателство на Европа поставя под съмнение бъдещето им дори и в близките 5 години.

Проф. Ганев предлага работеща в промишлени обеми технология за термично разлагане на лигнитните въглища чрез вакуумна високотемпературна пиролиза. При процеса чрез катализатор и плазмени реакции се получава метан, който е горим газ и основен компонент на природния газ. Технологията е съвместима с механизмите, приети с Протокола от Киото, увери проф. Жеко Ганев. Технологията няма аналог в света с приложение при работата на топло-електрически централи, но нейна разновидност се прилага успешно от три години във Франция и Швейцария, чрез инсталации, разработени и произведени от „Елфи Тех”, като там обаче суровината е биомаса. Технологията позволява трансформирането на въглеродния диоксид в нановъглеродни тръби, които са пазарен продукт с много висока цена и са в основата на голяма част от съвременните нанотехнологии. Друг от изходните продукти е технически чиста сяра, която също е с гарантирана пазарна реализация.

Работещият прототип на „Елфи Тех” е в състояние да произвежда 100 кубически метра водород, който да се ползва като гориво, от 500 килограма лигнитни въглища.

Проф. Жеко Ганев разясни в детайли технологията, която предлага за промишлено внедряване на пресконференция в Търговско-промишлена палата – Стара Загора. Палатата помага активно през последните години за популяризирането на иновативната идея и за приложението ѝ в практиката, уточни председателят на ТПП – Стара Загора Олег Стоилов. 

Пиролизната инсталация на Елфи Тех ООД

От ТЕЦ „Марица изток 2” са изразили готовност за реализация на проекта на територията на държавното дружество. Разчетите показват, че с внедряването на технологията въглеродните емисии, отделяни от централата, ще намалеят с 60%, уточни проф. Ганев. Той добави, че иновацията не изисква преустройство на горивната система, която и сега е пригодена да работи с природен газ и метан. Разработката отдавна е преминала теоретичното ниво и внедряването ѝ в големи мащаби е възможно да се изпълни в срок от около една година. Производството на гориво от лигнитните въглища по „зеления” способ не оскъпява произвежданата електрическа енергия и дори може да я направи по-евтина. Заедно с това технологията има и многопластов социален ефект, ще осигури и енергийна независимост на България през следващите десетилетия.

Проф. Жеко Ганев съобщи още, че Европейската комисия е определила като единствена възможност за съхраняване на въглероден диоксид, уловен в големи обеми вода и инжектиран на дълбочина 600 – 800 метра. Този метод обаче също крие сериозен екологичен риск и е неприложим в България, заради сложния състав на земните недра, обясни експертът.

Жеко Ганев е професор по електрофизика. Има множество патенти и основен принос за "вкарването" на озона като работеща технология в България за дистанционното измерване на замърсителите на околната среда и др. Работил е в БАН и в един от най-големите институти на Русия в областта на плазмената химия и физикохимията. Има две докторски дисертации в областта на нискотемпературната плазма и в оптикоелектрониката. От 29 години ръководи фирма за физико-химични водни технологии „Елфи Тех” ООД - Стара Загора, която е произвела над 1100 физико-химични пречиствателни станции за страната и света.

„Елфи Тех” ООД е с предмет на дейност електрохимия. В този широк диапазон влизат електрохимичното третиране на полимери, дървесина и текстил. От 1994 г. в дейността на фирмата се включва обработка и стабилизация на питейни води чрез електохимични технологии, а от 1998 г. тя се занимава и с пречистване на силно замърсени промишлени отпадъчни води. Технологиите, които фирмата разработва в областта на екологията са базирани на електро-химични процеси, които създават възможности за задълбочено пречистване без използването на химични реагенти, както на питейни, така и на отпадъчни води. Дружеството разработва нови съоръжения за произвеждане на озон чрез студен електростимулационен синтез, който няма аналог в света. В дългосрочна перспектива фирмата е натрупала солиден научен и практически опит в прилагането на електро-химични високо енергийни технологии.

ElphiTech 2  

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема