Важни срокове за земеделските стопани, които работят с областните дирекции

Областна дирекция “Земеделие” - Стара Загора припомня на земеделските стопани срокове, които трябва да се спазят при представяне на договорите за наем, аренда и съвместна обработка и за заявления по чл. 70 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Важни срокове за земеделските стопани, които работят с областните дирекции “Земеделие”Документите се представят в съответните общински служби по земеделие. Спазването на сроковете гарантира безпроблемно протичане на процедурите по сключване на споразумения за създаване на масиви за ползване на земеделски земи по реда на чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) за стопанската 2015/2016 г., уточнява директорът на Областна дирекция “Земеделие” - Стара Загора Елка Бонева.

Те са регламентирани от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му:

  • 31 юли - Подаване на декларации по чл. 69 от ППЗСПЗЗ от собствениците на земеделски земи и заявления по чл. 70 от  ППЗСПЗЗ от ползвателите на земеделски земи за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване;
  • 5 август - Заповед за назначаване на комисия, която да ръководи сключването на споразумения и изготвянето на служебни разпределения за всяко землище на територията на област Стара Загора;
  • 10 август – Общинските служби по земеделие предоставят на ползвателите и комисията списък на имотите с правно основание и имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 (т. н. „бели петна”), картен материал;
  • 30 август – Краен срок за сключване на доброволни споразумения, които важат за стопанската 2015/2016 година;
  • 15 септември – Изготвяне на проект за служебно разпределение на масивите за ползване;
  • 1 октомври - Директорът на Областна дирекция „Земеделие” издава заповед за разпределение на масивите за ползване за стопанската 2015/2016 година;
  • 10 октомври – Обявяване на заповедта за разпределение на масивите за ползване за стопанската 2015/2016 година;
  • В срок до 3 месеца от обявяването на заповедта, ползвателите внасят по транзитна бюджетна сметка на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора, сума в размера на средното рентно плащане за съответното землище за предходната стопанска година.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Областна дирекция “Земеделие” - Стара Загора)

На подобна тема