Закрива се сметището в местността Мандра баир

Община Стара Загора кандидатства с проект за 11,3 млн. лева безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), предназначени за рекултивация на старото общинско депо в местността Мандра баир.

Проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на Община Стара Загора“ включва предепониране и уплътняване на съществуващите отпадъци извън новопроектираното сметищно тяло с обем 225 хиляди кубични метра, изграждане на охранителна дига и полагане на 20 сантиметра запечатващ слой от пръст. Предвижда се изграждане на 9 газови кладенеца и 9 статични инсталации за обезвреждане на сметищен газ чрез изгаряне на факел, на дренажна система за улавяне и временно съхранение на инфилтрата и отвеждащ канал с обща дължина 1686 метра. Ще бъде извършена техническа рекултивация на площ от 121 480 квадратни метра, която включва полагане на минерален запечатващ пласт от 50 сантиметра глина, пласт земна маса с дебелина 70 сантиметра и хумусен пласт с дебелина 30 сантиметра. Предвидената биологична рекултивация на площ от 118,7 хиляди квадратни метра включва подготовка на почвата за затревяване и засаждане на храстова растителност, както и поддържане на растителността за период от три години.

След изпълнение на всички дейности по закриване и рекултивация на старото общинско депо всички засегнати имоти ще могат да се ползват за пасище.

depoИзграждането на обект „Регионален център за управление на отпадъците - Стара Загора“, в землището на с. Ракитница, приключи в края на 2016 г. След продължителни съдебни процедури по обжалване на издаденото комплексно разрешително, обектът беше въведен в реална експлоатация на 3 януари 2017 г.

След проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки е избран изпълнител, който е изготвил Работен проект за рекултивация на старото общинско депото. Работният проект е одобрен по реда на Закона за утройство на територията, издадено е и разрешение за строеж.

Техническата рекултивация се предвижда да бъде изпълнена за 10 месеца, а биологичната ще се осъществява в продължение на 3 години.

След одобряване на проекта за финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда ще бъде проведена процедура за избор на изпълнител за извършване на дейностите по рекултивация.

www.infoz.bg