Открива се Регионалната система за битови отпадъци на Стара Загора

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на Стара Загора Живко Тодоров ще прережат лентата на Регионалната система за управление на отпадъците – Стара Загора на 9 юли в 15:30 часа. На събитието се очаква да присъства и премиерът Бойко Борисов.

depoРегионалната система се намира край село Ракитница и ще обслужва 12 общини. Тя е изградена със средства по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013" на стойност 52 млн. лева.

В Регионалния център за управление на отпадъците – Стара Загора се приемат за третиране неопасни твърди битови отпадъци от всички общини в област Стара Загора и от община Твърдица, област Сливен. От 5-те общини - Стара Загора, Опан, Братя Даскалови, Чирпан и Раднево, те ще бъдат транспортирани директно, а от останалите ще идват компактирани от трите претоварни станции в Казанлък, Гурково и Гълъбово.

Обектът „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“, е разположен  в землището на с. Ракитница, на площ от 325 декара. Той включва Клетка за депониране на неопасни отпадъци с обслужваща инфраструктура, Общински център за рециклиране, Инсталация за сепариране и закрито компостиране, Система за улавяне на газовете. Изградени са и 4 пречиствателни съоръжения за пречистване на водите от експлоатацията на регионалния център.

Сегашното градско сметище на Стара Загора "Мандра баир" ще бъде закрито. С въвеждането в експлоатация на обектите от Регионалната система за управление на отпадъците в регион Стара Загора, ще се постигне увеличаване на разделното събиране на битовите отпадъци и тяхното рециклиране, както и въвеждане на ефективна и екологосъобразна система за съвременното им управление. Като краен резултат се очаква да намалее замърсяването на околната среда в общините от регион Стара Загора.

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема