Ще се проведе публично обсъждане на проекта за изграждане на социални жилища в Стара Загора

Публично представяне и обсъждане на подготовката за реализация на проект “Изграждане на социални жилища в град Стара Загора“ ще се проведе на 21 март от 17:00 часа в зала 2 на Община Стара Загора.

obshtina szПроектът включва преустройство и прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ул. “Мусала“ 26 (бивша Метрология) и обособяване на 69 съвременни социални жилища. Проектът е включен в Инвестиционната програма на община Стара Загора по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020.

Целта на проектното предложение е разработване на устойчив и интегриран модел за повишаване на жизнения стандарт на хора от уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението, и други групи в неравностойно положение, чрез осигуряване на равен достъп до съвременни жилищни условия и създаване на предпоставки, както за пространствената им интеграция, така и за социалното им приобщаване и мотивация за активно включване в обществения живот.

Предоставяната социална услуга ще осигури подслон и нормални условия на живот на хора, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени.

Общественото обсъждане има за цел да представи информация относно основните цели и задачи при реализацията на Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура“, както и постигане на конструктивен диалог за оптимални резултати между всички заинтересовани страни. В него могат да участват всички желаещи. Обявлението е публикувано и на официалната интернет страница на Община Стара Загора.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема