Определен е видът на бюлетината за референдума на 25 ноември 2015 г.

Определен е видът на бюлетината за референдума на 25 ноември 2015 г.

Правителството одобри вида и съдържанието на информационния лист за национален референдум с въпроса „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите?“

Информационният лист съдържа информация за мотивите за провеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г., като информира детайлно за начините на гласуване, времето, мястото и реда за произвеждане на референдума.

Право да гласуват на национален референдум имат българските граждани с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума – 10 август 2015 г. Гласуването се провежда по актуализирани списъци от изборите за народни представители през 2014 г.

Гласуването се извършва с отделни бели бюлетини. Бюлетината съдържа въпроса за провеждане на референдума и двата възможни отговора – „ДА” и „НЕ”, изписани с еднакъв, едър шрифт. Всеки гласоподавател гласува, като върху бюлетината отбелязва със знак „Х” или „V” избрания от него отговор, поставя бюлетината в плик и пуска плика в избирателната урна, като полага подпис в списъка.

Гласуването на територията на страната се провежда в избирателните секции, в които ще се гласува за общински съветници и кметове. Денят за гласуване в страната започва в 6:00 часа и приключва в 19:00 часа. Гласуването извън страната се провежда в секции, образувани в изпълнение на Изборния кодекс от ръководителите на дипломатическите и консулски представителства на България при спазване на законодателството на съответната държава.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на пресслужбата на Министерски съвет)

На подобна тема