От къде и как идва питейната вода на град Стара Загора?

▶️ От къде и как идва питейната вода на град Стара Загора?

Водата е живот! В град Стара Загора питейна вода ползват близо 136 хиляди души. Всеки ден. Денонощно. От къде идва водата за град Стара Загора? Пътят на водата за град Стара Загора е разказан в кратък видео филм, направен по поръчка на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора.
Водата се добива от 55 тръбни и шахтови кладенеца по поречието на река Тунджа, която извира от полите на Стара планина.

Основните водоизточници са водоснабдителна група Ягода, Зимница и Ръжена. Следващите по значимост водоизточници са в землището на Дунавци, разположена в Тракийската низина и Бешбунар – извор от римско време.

Поради денивелация между източниците и града, водоснабдяването се осъществява чрез три помпени станции и тласкател. Така водата преминава през билото на планина Средна гора.

До града на липите и правите улици питейната вода достига чрез външен водопровод с обща дължина от 60 километра. Помпените станции разполагат с контролна зала, където се контролират подаваните водни количества за Стара Загора – 750 литра в секунда всеки ден. Пътят на водата под краката ни е 325 километра.

Изпитвателна лаборатория „Води“ е най-важният гарант за качеството на питейната вода. Обеззаразяването на питейната вода е автоматизиран и постоянен процес, при който се спазват нормативните изисквания и който се извършва в основните водоизточници. Всяка година лабораторията взема по 1350 проби по целия път на водата. Извършват се над 13 хиляди химички, микробиологични и радиологични анализи, съгласно утвърдените стандарти. Така водата достига до домовете и работните ни места.

Отвеждането на водата отново в природата се осъществява чрез канализационна мрежа и съоръженията към нея – тръби, ревизионни и дъждоприемни шахти, дъждопреливници и канализационни помпени станции. Важна част от системата е пречиствателната станция за отпадъчни води в Стара Загора. В пречиствателната станция се отстраняват механичните примеси и биогенните елементи. Пречистена водата се влиза в река Бедечка, запазвайки нейното биоразнообразие.

Водата без която не можем!

От къде идва питейната вода на град Стара Загора?

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема