Започва реконструкция на водоснабдяването и канализацията на кв. "Самара 3"

Започва изпълнение на проекта за реконструкция и разширение на канализационната и водопроводна мрежа на кв. "Самара 3" в Стара Загора. Първата копка ще бъде направена на 24 септември 2015 г. в 11:00 часа. Ще бъдат изградени над 6 км канализационна мрежа и 2,4 км водопровод на обща стойност близо 5 млн. лв.

След завършване на проекта се предвижда благоустрояване на засегнатите улици, асфалтиране на цялата им ширина и изграждане на нови улични трасета, в това число подмяна на уличния бордюр, както и възстановяване на асфалтова настилка на всички улици в квартал „Самара 3”, което ще струва над 300 000 лв. на бюджета на Община Стара Загора.

Проблемите с канализационната мрежа на квартал „Самара 3“ ще се решат на два етапа. Първият етап обхваща главен профил I – 97 по бул. „Хан Тервел” – от блок 7 до кръстовището с бул. „Цар Симеон Велики” и улиците в северната и централната част на квартала. Вторият етап обхваща главен профил I – 97 – по улицата - северна граница на кв. “Самара 3”, главен профил I-99 по ул. „Христина Морфова” и улиците в югоизточната част на квартала. Кв. „Самара 3“ е с разделна канализационна мрежа. Отпадъчните битови води се отвеждат в битова канализационна мрежа, а отпадъчните дъждовни водни количества се отвеждат в дъждовна канализационна мрежа.

Първа копка в кв. СамараОбщата дължина на предвидената за изграждане на I етап канализационна мрежа е 3,3 км, в това число битова - с дължина 1,2 км, смесена - с дължина 0,8 км и дъждовна - с дължина 1,2 км. Стойността за изпълнение на I-ви етап е 2,8 млн. лв. с ДДС.

На II-я етап ще бъде изградена канализация с обща дължина 2,8 км, в това число битова - с дължина 1,2 км, смесена - с дължина 0,4 км и дъждовна - с дължина 1,2 км. Стойността за изпълнение на II-ри етап е 1, 9 млн. лв. с ДДС.

Изпълнението на проекта ще осигури необходимите санитарно-хигиенни условия и удобства за бита, трудовата дейност и отдиха на населението. В периферията на съществуващото застрояване на квартал „Самара 3“ се извършва жилищно строителство, което налага проектирането на улици и на техническата инфраструктура в района.

Също на два етапа, съобразени с изпълнението на етапите по канализационната мрежа, ще бъде изпълнен и нов водопровод в квартала. Освен водопроводните клонове, ще се изпълнят и сградни водопроводни отклонения, които захранват застроените имоти. Общата дължина на водопроводната мрежа, предвидена за изграждане в I етап е 1,5 км на стойност е 570 000 лв., за II етап е 0,9 км. на стойност над 390 000 лв.

Общата цел на проекта е постигане на изискванията за пречистването на градските отпадъчни води на територията на Стара Загора. Реконструкцията на канализационната мрежа ще доведе до значително намаляване на вредните вещества, които се просмукват в почвата. Тяхното ограничаване понижава опасността от загуба на биологичното разнообразие и благоприятства за доброто екологично състояние на подземните води. Друг основен проблем, който ще бъде отстранен, е инфилтрацията в канализационната мрежа. Инфилтрационните води разреждат отпадъчните води и са неблагоприятен фактор за работата на съществуващата градска пречиствателна станция за отпадъчни води. Правилното отвеждане и третиране на отпадъчните води ще доведе до намаляване на замърсителния товар, който се зауства в р. Бедечка. Резултат от реализацията на проекта е и намаляване загубите на питейна вода и постигане на основната социално-икономическа цел на проекта - подобряване на водоснабдителните услуги и на хигиенните и здравни условия, както и значително редуциране на замърсителния товар, който се ексфилтрира в подземните и повърхностни води.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Община Стара Загора)

На подобна тема