РЗИ: Качеството на водата, предназначена за питейно-битови нужди в Стара Загора, отговаря на изискванията

На 25 октомври служители на Регионална здравна инспекция – Стара Загора извършиха пробонабиране от 5 пункта в Стара Загора, разположени в четири различни зони за водоснабдяване в града, във връзка с продължаващите строително-ремонтни дейности, изпълнявани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора. Резултатите от направения анализ не показаха отклонения от изискванията.

drinking

Те са регламентирани в Наредба № 9 от 16 март 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Засиленият контрол от страна на РЗИ – Стара Загора продължава.

През предходната седмица (24 – 30 октомври) в област Стара Загора не е регистрирана повишена заболяемост от чревни инфекции.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема