Тракийски университет е партньор в проект „Модернизация на висшето образование по устойчиво използване на природните ресурси в България“

На 14 септември се проведе встъпителна пресконференция относно стартирането на проект, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Представители на консорциума на проекта от Тракийски университет – Стара Загора, Лесотехнически университет, Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“, Технически университет – Габрово и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ представиха целите, задачите и очакваните резултати.

neli grozeva

Одобреният бюджет е в размер на 2 000 000 лв.

Координатор на проекта за Тракийски университет е доц. дн Нели Грозева – заместник-ректор по учебната дейност. Тракийският университет ще участва в дейности, насочени към модернизиране на професионално направление „Растениевъдство“, в отговор на цифровата трансформация на образованието; повишаване капацитета на преподавателите и студентите; създаване на среда за кариерно развитие на студентите. В сътрудничество с Лесотехническия университет, който е бенефициент на проекта, ще бъде създадена съвместна учебна програма с дигитално образователно съдържание за магистри. Предвидени са обучения по предприемачество, презентационни умения и дигитална креативност на студентите от специалностите в направление „Растениевъдство“, както и дейности за стимулиране на тяхната активност и за развитие на меки умения за реализация на пазара на труда.

В проекта като асоциирани партньори участват пет от водещите аграрни университета в Европа: Университетът по природни ресурси и науки за живота BOKU, Виена, Австрия; Университетът в Кордоба, Испания; Университет Крайова, Румъния; Университет по агрономически науки и ветеринарна медицина в Букурещ, Румъния; Земеделски университет, Краков, Полша.

В рамките на проекта са осигурени средства за мобилности на студенти, докторанти и преподаватели в изброените асоциирани партньори. Поставените цели и планираните дейности са в съответствие със Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 20021 - 2030 г.

Тракийски университет

www.infoz.bg  www.infoz.bg

Можете да следите съдържанието на сайта чрез нашите социални канали:


Telegram каналКанала ни в Telegram

Х каналЕмисията в Х

facebook канал навини Стара ЗагораСтраницата ни във Facebook

viber Стара ЗагораКанала ни във Viber

 

На подобна тема