Законодателни промени ще стимулират земеделските производители да използват собствени водоизточници за напояване

Законодателни промени ще стимулират земеделските производители да използват собствени водоизточници за напояване

Министерство на земеделието, храните и горите предлага законодателни изменения, които ще стимулират земеделските производители да използват собствени водоизточници за напояване. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на заседание на Консултативен съвет по зеленчукопроизводство и овощарство, който се проведе чрез видеоконферентна връзка.

Предложението е изпратено от Министерството на земеделието, храните и горите до Министерство на околната среда и водите, относно подготвяните промени в Закона за водите. То цели да стимулира земеделските производители към оптимално и пълно използване на други източници за напояване извън съществуващите в момента. В него се предвижда облекчаване на административните процедури и разширяване използването на подземни и повърхностни води за напояване и други земеделски нужди.

В документа се предлага увеличение на обема на водата за напояване, за която ще важи уведомителен, вместо разрешителен режим. Ще се разшири и обхватът на лицата, за които това е валидно. Към момента само физически лица – собственици или ползватели на недвижим имот в границите на населените места имат право на безвъзмездно водовземане. С предложението се дава възможност на регистрираните земеделски стопани да имат право на безвъзмездно водовземане до 50 куб. м на денонощие за земеделски цели. Предложените количества са съобразени със средните норми за напояване на полски култури, трайни насаждения и етеричномаслени култури. Освобождаването от такса пък ще даде възможност на стопаните да инвестират в модернизацията и изграждането на съоръжения за водовземане и напояване.

Във връзка с отправено искане от страна на бранша за съдействие при осигуряване на оборотни средства в условията на създадената епидемична обстановка, министър Танева заяви, че ще бъдат разгледани възможностите на фонд „Земеделие” за осигуряване на ресурс за такава подкрепа при гарантирането им, със съответните обезпечения.

По време на съвета стана ясно още, че през декември се очаква да се отвори прием по схемата за държавна помощ „Инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция". Новият прием е поради големия интерес от страна на стопаните. Със средства по мярката, те реализират инвестиции в машини за сортиране, пакетиране и охлаждане, съхранение, както и за оборудване и съоръжения за защита от слана и градушки при производството на собствена първична земеделска продукция в сектор „Растениевъдство“. Бенефициенти по мярката са малки и средни предприятия - земеделски стопани и признати групи или организации на производители в сектор Растениевъдство“. Подпомагането по нея е под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за реализация на направените инвестиции.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема