Пречиствателната станция за отпадъчни води в Стара Загора ще добива висококалоричен газ от утайка

Глобалните климатични промени и високата енергоемкост на съвременните производства извеждат на преден план разработването на технологии за производство на чиста и достъпна електрическа енергия както от възобновяеми източници, така и от органични горива, в това число и от утайка от пречиствателните станции за отпадъчни води, каквото има в Стара Загора.

prof zheko ganev

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Стара Загора, съвместно с професор д.т.н. инж. Жеко Ганев, управител на старозагорската фирма „Елфи Тех“ ЕООД, планират да изградят на територията на Пречиствателната станция за отпадъчни води инсталация за генериране на висококалоричен газ чрез термично разграждане на утайката.

Разработената от проф. Ганев и екипа му технология за термично разлагане на биомаса под действието на висока температура за получаване на висококалоричен газ показва, че утайка на старозагорската станция е изключително подходяща за целта, тъй като структурата ѝ и количеството въглеводороди в нея са оптимални за термична деструкция.

Иновативна разработка на „Елфи Тех” и анализите на експерти на база тестови изпитвания показват, че процесите за получаване на висококалоричен газ, получен от утайката са високоефективни, екологично приемливи, икономически рентабилни и приложими за промишлено внедряване.

posv

www.infoz.bg  www.infoz.bg