brexit

Европейската комисия завърши подготовката си за сценарий на Брекзит без споразумение

Тъй като е все по-вероятно Обединеното кралство да напусне Европейския съюз без споразумение на 12 април 2019 г., днес Европейската комисия завърши подготовката си за сценарий на излизане без споразумение.

В същото време тя продължава да подкрепя администрациите при техните подготвителни действия и настоятелно призовава всички граждани и предприятия от Европейския съюз да продължат да се информират за последиците от евентуалното реализиране на сценарий на излизане без споразумение, както и да завършат подготовката си за такъв сценарий. Това следва заключенията на Европейския съвет (член 50) от миналата седмица, в които се призовава за продължаване на работата за готовност и непредвидени ситуации. При все че сценарият на излизане без споразумение не е желателен, Европейския съюз е готов за него.

По искане на министър-председателя Тереза Мей Европейският съвет (член 50) постигна съгласие на 21 март (четвъртък) датата, на която се очаква Обединеното кралство да напусне Европейския съюз, да бъде отложена до 22 май 2019 г., при условие че Споразумението за оттегляне бъде одобрено най- късно до 29 март 2019 г. от Камарата на общините. Ако това не се случи, Европейският съвет постигна съгласие оттеглянето да бъде отложено за 12 април 2019 г. При този сценарий се очаква Обединеното кралство да посочи пътя напред преди тази дата.

Въпреки че Европейският съюз продължава да се надява, че нещата няма да се развият така, това означава, че ако Споразумението за оттегляне не бъде ратифицирано до 29 март (петък), сценарият на излизане без споразумение може да се реализира на 12 април. ЕС се е подготвил за този сценарий и запази единството си през целия подготвителен процес. Затова сега е важно всички да бъдат готови и запознати с практическите последици от реализирането на сценарий на излизане без споразумение.

Сценарий на излизане без споразумение

При сценарий на излизане от Европейския съюз без споразумение Великобритания ще се превърне в трета държава без наличието на преходни договорености. Цялото първично и вторично законодателство на Европейския съюз ще спре да се прилага по отношение на Обединеното кралство от този момент нататък. Няма да има преходен период, както е предвидено в Споразумението за оттегляне. Това очевидно ще доведе до съществени проблеми за гражданите и предприятията.

При такъв сценарий отношенията на Обединеното кралство с Европейския съюз ще се уреждат от общото международно публично право, включително правилата на Световната търговска организация. Европейският съюз ще трябва незабавно да приложи правилата и тарифите си по границите си с Обединеното кралство. Това включва проверки и контрол за митническите, санитарните и фитосанитарните стандарти, както и проверка на съответствието с нормите на Европейския съюз. Въпреки значителните подготвителни мерки, предприети от митническите органи на държавите членки, този контрол може да доведе до значително забавяне на границата. Също така субектите от Обединеното кралство ще престанат да отговарят на условията за получаване на безвъзмездни средства от Европейския съюз и за участие в процедурите за възлагане на поръчки на Европейския съюз при настоящите условия.

Аналогично гражданите на Обединеното кралство вече няма да бъдат граждани на Европейския съюз. Те ще подлежат на допълнителни проверки, когато пресичат границите, за да влязат в Европейския съюз. Както вече бе споменато, държавите членки предприеха значителни подготвителни мерки на пристанищата и летищата, за да гарантират, че тези проверки ще се извършват възможно най-ефикасно. При все това обаче проверките могат да причинят забавяне.

Работа на Европейския съюз за готовност и непредвидени ситуации при сценарий на излизане без споразумение

От декември 2017 г. Европейската комисия се подготвя за сценарий на излизане без споразумение. Тя публикува 90 известия за готовност и 3 съобщения и внесе за разглеждане 19 законодателни предложения (вж. по-долу). Комисията проведе подробни технически дискусии с държавите от ЕС-27 както по общи въпроси, свързани с работата за готовност и непредвидени ситуации, така и по специфични въпроси, свързани с готовността в секторен, правен и административен аспект. Комисията вече приключи обиколката си на столиците на 27-те държави — членки на ЕС. Целта на тези посещения беше да се дадат нужните разяснения относно предприетите от нея действия за готовност и непредвидени ситуации, както и да се обсъдят националните действия за готовност и плановете за действие при непредвидени ситуации, изготвени на национално равнище. Посещенията показаха, че държавите членки са много добре подготвени за всички сценарии.

Държавите членки се подготвят интензивно и на национално равнище. Тук могат да бъдат намерени преглед на правата на пребиваване в държавите — членки на ЕС-27, както и преки връзки към националните уебсайтове, посветени на готовността.

Законодателни мерки във връзка с непредвидени ситуации и с готовността

До момента Комисията е внесла за разглеждане 19 законодателни предложения. Европейският парламент и Съветът са приели или са се договорили за 17 от тях. Понастоящем е в ход официалното приемане от Европейския парламент и от Съвета на всички тези досиета. Очаква се две предложения да бъдат своевременно финализирани от двата съзаконодателя.

Както е посочено в съобщенията на Комисията относно готовността за Брексит, предприетите от Европейския съюз мерки за непредвидени ситуации няма — и не могат — да смекчат цялостното въздействие на сценарий на излизане без споразумение, не компенсират по никакъв начин липсата на готовност  и не възпроизвеждат пълните предимства на членството в ЕС, нито благоприятните условия, предоставяни по време на преходен период, както е предвидено в Споразумението за оттегляне. Тези предложения имат временен характер и ограничен обхват и ще бъдат приети едностранно от ЕС. Те не представляват миниспоразумения и не са договорени с Обединеното кралство.

Европейския съюз поддържа и ще продължи да поддържа напълно единна позиция по време на подготовката си, както и при евентуално излизане без споразумение.

Мерките за непредвидени ситуации при реализирането на сценарий на излизане без споразумение включват:

 • Програма PEACE: продължаване на изпълнението на програмата PEACE на остров Ирландия до края на 2020 г. Що се отнася до периода след 2020 г., Комисията вече предложи, в рамките на предложенията си за следващата многогодишна финансова рамка, да продължи и засили трансграничната подкрепа за мир и помирение в граничните райони на Ирландия и Северна Ирландия.
 • Бюджет на Европейския съюз (в процес на окончателно приемане): при реализирането на сценарий на излизане без споразумение Европейският съюз ще бъде в състояние да изпълни ангажиментите си и да продължи да извършва плащания през 2019 г. към бенефициери от Обединеното кралство за подписаните договори и взетите решения преди 30 март 2019 г., при условие че Обединеното кралство изпълни задълженията си по линия на бюджета за 2019 г. и приеме необходимите одитни проверки и контрол.
 • Права за риболов и обезщетения: тези мерки предвиждат отпускането на обезщетения по линия на Европейския фонд за морско дело и рибарство за рибарите и операторите от държавите членки на Европейския съюз, които временно преустановят риболовните си дейности. Те гарантират също, че ЕС е в състояние да предостави на корабите на Обединеното кралство достъп до водите на Европейския съюз до края на 2019 г., при условие че корабите на ЕС също получат реципрочен достъп до водите на Обединеното кралство.
 • Финансови услуги: временни, ограничени мерки, имащи за цел да се гарантира, че няма да има непосредствени смущения по отношение на централния клиринг на деривати, услугите на централни депозитари за операторите от Европейския съюз, които понастоящем използват оператори от Обединеното кралство, и да се улесни новацията за фиксиран период от 12 месеца на определени договори за извънборсови деривати, при която договорите се прехвърлят от Обединеното кралство на контрагенти в ЕС-27.
 • Въздушна свързаност и въздушна безопасност: благодарение на тези две мерки ще се осигурят основни въздушни връзки, за да се избегне пълното спиране на въздушния трафик между ЕС и Обединеното кралство в случай на сценарий на излизане без споразумение.
 • Пътна свързаност: осигурява възможност за продължаване на безопасните пътни връзки между Европейския съюз и Обединеното кралство за ограничен период от време, при условие че Обединеното кралство осигури реципрочно третиране на предприятията и операторите от Европейския съюз.
 • Железопътна свързаност: осигурява валидността на разрешителните за безопасност за определени части от железопътната инфраструктура за строго ограничен период от три месеца, за да се даде възможност за намирането на дългосрочни решения в съответствие с правото на Европейския съюз.

Това касае по-специално тунела под Ламанша и ще е обвързано със запазването от страна на Обединеното кралство на стандарти за безопасност, идентични с изискванията на ЕС.

 • Инспекции на кораби: имат за цел да се гарантират правна сигурност и непрекъснатост на дейностите в областта на корабоплаването.
 • Трасе на Северноморско-Средиземноморския коридор на основната мрежа: в основната мрежа се добавят нови морски връзки между Ирландия, Франция, Белгия и Нидерландия и се въвежда нов приоритет за финансиране в Механизма за свързване на Европа (МСЕ): адаптиране на транспортната инфраструктура за целите на сигурността и проверките по външните граници.
 • Политика за климата: с тази мярка се гарантира, че сценарият на излизане без споразумение няма да наруши безпрепятственото функциониране и екологосъобразността на схемата за търговия с емисии.
 • Програма „Еразъм+“: студентите и обучаващите се в чужбина лица, които участват в „Еразъм+“ към момента на оттеглянето на Обединеното кралство, могат да завършат обучението си и да продължат да получават съответното финансиране или безвъзмездни средства.
 • Социалноосигурителни права: гарантирани са правата (като например периодите на осигуряване, на (самостоятелна) заетост или на пребиваване в Обединеното кралство преди оттеглянето) на лицата, които са упражнили правото си на свободно движение преди оттеглянето на Обединеното кралство.
 • Визова реципрочност (в процес на окончателно приемане): безвизов режим на пътуване до Европейския съюз за гражданите на Обединеното кралство, ако Обединеното кралство също предостави реципрочен и недискриминационен безвизов режим на пътуване за всички граждани на Европейския съюз.

Държавна помощ

Що се отнася до необходимостта от финансови ресурси и/или техническа помощ, съществуващите правила на ЕС в областта на държавната помощ позволяват да бъдат отстранени проблемите пред предприятията, в случай че Обединеното кралство напусне Съюза без споразумение. Например правилата за държавните помощи позволяват предоставянето на помощ за консултантски услуги за малките и средните предприятия (МСП) или на помощ за обучение, която може да бъде използвана за подпомагане на готовността на МСП (включително за евентуални бъдещи митнически формалности). Насоките за оздравяване и преструктуриране съдържат разпоредби относно схемите за временна подкрепа за преструктуриране на МСП, които могат да са полезни при справянето с причинени от Брексит проблеми с ликвидността на тези предприятия. Достъпът до финансиране е възможен в различни формати, например чрез финансирани от държавата схеми за кредитиране, които са съобразени с референтния лихвен процент, или чрез държавни гаранции съгласно Известието относно гаранциите (данни за връзка могат да бъдат намерени  тук).

Финансиране и подкрепа по линия на бюджета на Европейския съюз

В някои области може да бъде предоставена и техническа и финансова помощ от Европейския съюз, например за обучение на митнически служители по програма „Митници 2020“. С други програми могат да бъдат подпомогнати подобни проекти за обучение в областта на санитарния и фитосанитарния контрол. Що се отнася до селското стопанство, в законодателството на Европейския съюз са предвидени различни инструменти за справяне с най-непосредствените последици от оттеглянето на Обединеното кралство, и по-специално при сценарий на излизане без споразумение.

Известия за готовност

Европейската комисия публикува 90 секторни известия за готовност. Те съдържат подробни насоки за различните сектори, засегнати от излизането на Обединеното кралство от ЕС. Известията могат да бъдат намерени онлайн тук.

За повече информация: Какво да правя в случай на сценарий на излизане без споразумение?

За да научат повече за начините, по които могат да се подготвят за сценарий на излизане без споразумение, гражданите на Европейския съюз могат да се свържат с Europe Direct по всякакви въпроси: те могат да позвънят безплатно на номер 0080067891011, независимо от това къде се намират в Европейския съюз, на всеки официален език на Европейския съюз. Комисията публикува днес редица лесни за разбиране информационни документи на всички езици на Европейския съюз.

Вж. по-долу за допълнителни полезни връзки:

Граждани на Европейския съюз

Предприятията в ЕС

www.infoz.bg   www.infoz.bg (Информация: пресцентъра на Европейската комисия в България)

Светът

Първото вулканично изригване на Канарските острови от 50 години насам предизвика евакуацията на около 5000 души, включително около 500 туристи. Канарските острови са безопасни за посещение, а изригването на вулкана е „великолепно шоу“, каза часове след това испанският министър на туризма Рейес Марото

* * *
6 души бяха убити и 28 са ранени след стрелбата в университета в руския град Перм. Нападателят, който е студент, е задържан от полицията, след като оказал съпротива и бил ранен. Той е оставил предварително съобщение за нападението си в социалните мрежи

* * *
На парламентарните избори в Руската федерация листата на партия "Единна Русия" – партията, която подкрепя президента на Русия Владимир Путин, е събрала 49,8%. Това показват данните след преброяване на 100% от протоколите. Партията на Кремъл ще получи около 112 депутатски мандата според гласуването за листата ѝ. Освен това тя печели в 198 едномандатни окръга. Така "Единна Русия" получава конституционно мнозинство в долната камара на Думата (над 300 места). На второ място е Комунистическата партия на Руската федерация с 18,9%

Повече...

новини в сайта RSS емисия facebooktwitter youtube subscribe ilko gruev карта CSS code Nu Html Checker

Най-четеното от последните дни