ЕК одобри Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България

Европейската комисия одобри Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България за периода 2023 – 2027 г. „Той създава възможности и предоставя финансови инструменти за много широк набор от бенефициери, като растениевъди, животновъди вкл. пчелари, биопроизводители, както и за лозаро-винарския сектор, общините в селските райони и други“ – коментира министърът на земеделието Явор Гечев след информацията от Брюксел за одобрение на Плана.

Той посочи още, че за първи път в Стратегическия план има интервенции насочени към схемите за качество, към крайни продукти с по-високи екологични изисквания. Явор Гечев отбеляза, че и през новия финансов период ще има интервенции за инвестиции в земеделските стопанства, както и в преработката/маркетинг на селскостопански продукти. Отново ще има и подпомагане за младите стопани.

Одобреният стратегически план на България е в размер на 5,6 млрд. евро, съобщиха от Представителството на Европейската комисия в България.

Новата Обща селскостопанска политика, която ще започне да се прилага от 1 януари 2023 г., има за цел да оформи прехода към устойчив, стабилен и модерен европейски селскостопански сектор. В рамките на реформираната политика финансирането ще бъде разпределено по-справедливо между стопанствата, с акцент върху малките и средните стопанства, както и върху младите земеделски стопани. Освен това земеделските стопани ще бъдат подпомогнати да възприемат иновации – от прецизно земеделие до агроекологични методи за производство. Като подкрепя конкретни действия в тези и други области, новата Обща селскостопанска политика може да бъде крайъгълният камък за продоволствената сигурност и земеделските общности в Европейския съюз.

Новата Обща селскостопанска политика включва по-ефикасен и ефективен начин на работа. Държавите от Европейския съюз ще изпълняват национални стратегически планове по Общата селскостопанска политика, като съчетават финансиране за подпомагане на доходите, развитие на селските райони и секторни програми. При изготвянето на своя стратегически план по Общата селскостопанска политика всяка държава членка избира измежду широк набор от интервенции на равнището на Европейския съюз, като ги адаптира и насочва към специфичните нужди и местните условия. Комисията оценява дали всеки план е насочен към десетте основни цели на Общата селскостопанска политика, които засягат общите екологични, социални и икономически предизвикателства. Плановете трябва да бъдат в съответствие със законодателството на Европейския съюз и следва също така да допринасят за постигането на целите на Европейския съюз в областта на климата и околната среда, определени в стратегията „От фермата до трапезата“ и стратегиите за биологичното разнообразие. Общата селскостопанска политика ще се възползва от финансиране от Европейския съюз в размер на 270 млрд. евро за периода 2023 – 2027 г.

Подпомагането на доходите заема важно място в българския план за намаляване на разликата в доходите между земеделските стопани и работниците в други сектори. За да се постигне по-справедливо разпределение на подпомагането, малките и средните стопанства ще получат преразпределително плащане, а за по-големите стопанства ще се прилага таван от 100 000 евро. Над 600 милиона евро ще бъдат заделени за подпомагане на секторите на месото, млечните продукти и плодовете и зеленчуците, които изпитват затруднения. По отношение на екологичните действия планът ще гарантира, че над 80 % от обработваемата земя има минимална почвена покривка в чувствителни периоди, за да се подобри качеството на почвата. В плана на България се предвиждат и специфични инвестиции за увеличаване на площта за биологично земеделие. Финансирането за развитие на селските райони ще спомогне за справяне с предизвикателствата, свързани с обезлюдяването, бедността и застаряването на населението. Планът ще подкрепи създаването на 9413 работни места и 650 инфраструктурни инвестиции в селските райони. Те включват изграждането или реконструкцията на водоснабдителни системи или реконструкцията на местни пътища, училища и детски градини. Повече от 5200 млади земеделски стопани също ще получат специална подкрепа за започване на дейност.

beekeeper

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема