Експертен съвет ще решава проблеми, свързани със свлачищата в България

Работата на Съвета по въпросите на геозащитна дейност се възстановява, обяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на първото заседание на експертното консултативно звено. Причината е наличието на голям брой активизирани свлачища и породената от тях критична ситуация. 

В състава на Съвета по въпросите на геозащитна дейност влизат представители на Геологическия институт към БАН, Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, Университета по архитектура, строителство и геодезия, Висшето строително училище „Любен Каравелов“, Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“, камарите на инженерите в инвестиционното проектиране и на архитектите, Съюза на архитектите в България. В него се включват също представители на МРРБ, Агенция „Пътна инфраструктура“ и на държавните дружества „Геозащита“. Председател на консултативния орган е ресорният заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, а заместник-председател – директорът на дирекция „Благоустройство и геозащита“ в министерството.

savet svlachishtaСъветът ще определя дългосрочната визия и цялостната политика за работа в сектора. Във функциите на звеното влиза и разглеждането на различни казуси. Участниците в него ще разглеждат и предлагат и необходимите законодателни промени. Целта е да бъде „затегнат“ режима, особено в районите с активни свлачищни процеси, подчерта министър Павлова. Тя припомни, че за тази цел вече са предложени промени в Закона за устройство на територията и призова членовете на съвета да предложат корекции или допълнение в тях.
Участниците в заседанието приеха представената Национална програма за превенция и ограничаване на свлачищата на територията на Република България, ерозията и абразията по Дунавското и Черноморското крайбрежие. Според разработения от екип на БАН документ общо необходимата сума за тези дейности за периода до 2020 г. е в размер на 871 268 000 лв. От тях близо 480 млн. лв. са необходимите за критичните и неотложни дейности. Министър Павлова призова те да бъдат преразгледани и приоритизирани още веднъж, за да се прецени кои са аварийните обекти, за които да се кандидатства за финансиране още през тази година.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството не разполага с достатъчно средства в бюджета за 2015 г., каза заместник-министър Николай Нанков. Той обърна внимание, че министерството не може да е администратор на целия финансов ресурс, тъй като бенефициенти по проекти за укрепване на свлачища ще бъдат също общините и други публични ведомства. Ролята на съвета ще бъде да приоритизира нуждите, да дава становища и да съгласува инвестиционни намерения, каза още той. Основната задача ще бъде увеличаването на бюджета за инженерно-геоложки мероприятия, да се регулира режима на строителство в свлачищни райони, за да се регламентира по-добре превенцията на свлачищните и абразионните процеси.
За да се подобри противосвлачищната дейност, Националната програма предлага да бъде усъвършенствана базата данни и допълване на свлачищния регистър, утвърждаване и въвеждане на критерии за интегрална оценка на свлачищната опасност и риск, съставяне на карти на свлачищната опасност и риск, карти на уязвимостта на терените и технологични карти за допустимо строителство. Според документа е необходимо да се създаде организация за управление и ползване на специализирана компютърна библиотека за геозащита, широка библиографска справка, система (програма) за компютърно търсене, правила за информационен трансфер и обмен, както и динамична прогнозна и съветваща система за подпомагане планирането на противосвлачищни мероприятия и вземането на управленски решения.

Програмата подлежи на изменения и допълнения при възникване на непредвидими свлачищни, ерозионни и абразионни процеси в големи размери и с тежки последствия. Предвидените средства ще търпят корекции в зависимост от промените във финансовата система през следващите години и ще се уточняват при разработването на конкретни проблеми. Предстои документът да бъде внесен за разглеждане и одобрение от Министерския съвет.

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема