Бензиностанциите внедряват система за улавяне на бензиновите па̀ри до края на годината

Всички бензиностанции трябва да бъдат оборудвани със система, за улавяне на бензиновите па̀ри до 31 декември 2016 г. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на околната среда и водите.

Бензиновите па̀ри се прехвърлят в резервоар на бензиностанцията или се връщат към бензиноколонката за нова продажба.

Съгласно проучване на Европейската комисия като основен източник на бензен, признат за канцерогенно вещество от Световната здравна организация, са тютюневият дим, бензинови па̀ри и отпадъчни газове от автомобили. Най-голям дял - 75 - 80% от тези източници има въздействието на бензиновите па̀ри при зареждането на бензин. Концентрацията на бензен в района на една бензиностанция може да надвиши средногодишната норма за опазване на човешкото здраве.

gas stationИзискванията на Етап II за улавяне на бензиновите пари (УБН) важат за всяка нова бензиностанция. (Нова е бензиностанцията, въведена в експлоатация или е започнало производство по одобряване на инвестиционни проекти, има действащо разрешение за строеж или има одобрени инвестиционни проекти, които не са изгубили правното си действие на или след 1 януари 2012 г.). Всяка нова бензиностанция се оборудва със система, съответстваща на Етап II на УБП, преди въвеждането й в съответствие.

Изискването е в сила и за всяка съществуваща бензиностанция (Съществуваща е бензиностанцията, въведена в експлоатация или е започнало производство по одобряване на инвестиционни проекти, има действащо разрешение за строеж или има одобрени инвестиционни проекти, които не са изгубили правното си действие преди 1 януари 2012 г. За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган). Всяка съществуваща бензиностанция, която преминава през основен ремонт на системата за зареждане с гориво, се оборудва със система, съответстваща на Етап II на УБП, но не по-късно от 31 декември 2016 г.

При установяване от компетентния орган (Регионалните инспекции по околната среда и водите) на несъответствие с изискванията на чл.14 а, ал. 3 от Наредба № 16 след 31 декември 2016 г., законодателството предвижда на операторите да бъдат налагани имуществени санкции, съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух и принудителни административни мерки, съгласно чл. 33 а от този закон.

Много бензиностанции вече имат системи за улавяне на бензиновите па̀ри, съобщават от Българската петролна и газова асоциация (БПГА) по повод обявеното днес от екоминистерството европейско изискване до края на годината тези системи да бъдат задължително инсталирани.

Членовете на БПГА са наясно с европейското изискване за улавяне на бензиновите па̀ри от 3 - 4 години и имат планове за изпълнението му, коментира Светослав Бенчев - експерт от Българската петролна и газова асоциация. Част от компаниите са разпределили тежестта на инвестицията през последните няколко години. Така повечето обекти вече имат изградена система, а някои я монтират в момента.

Инсталирането на такава система не е евтино, но е европейско задължение и трябва да се изпълни, коментира Бенчев. Според него промяната ще подобри условията на труд на работещите на бензиностанциите. Според него инвестицията няма да се отрази по никакъв начин на цената на горивата.

infoz autor www.infoz.bg

На подобна тема