След септември отпада изискването за предоставяне на 12 удостоверителни документа на хартиен носител

След септември отпада изискването за предоставяне на 12 удостоверителни документа на хартия

Министерският съвет прие мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител.

С правителственото решение се предприемат първите стъпки за въвеждане на служебен обмен на данни между администрациите по отношение на 12 удостоверителни документа, за които вече съществува техническа възможност съдържащите се в тях данни да бъдат служебно извличани – автоматизирано или полуавтоматизирано, по електронен път, съобщиха от правителствената пресслужба.      

Дванайсетте документа са:

 • удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, издавано от Агенцията по вписванията;
 • удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на юридическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенцията по вписванията;
 • удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенцията по вписванията;
 • удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър, издавано от Агенцията по вписванията;
 • удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи, издавано от Агенция „Митници“;
 • удостоверение за семейно положение, издавано от общинска администрация;
 • удостоверение за съпруг/а, деца, издавано от общинска администрация;
 • удостоверение за брак, издавано от общинска администрация;
 • удостоверение за наличието или липсата на задължения, издавано от Националната агенция за приходите;
 • удостоверение образец УП-7 за размер и вид на пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;
 • удостоверение образец УП-8 за доход от пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;
 • удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина, издавано от Националния център за информация и документация.

Определен е кратък срок за изпълнение – 15 август 2017 г., който ще позволи изготвянето до месец септември 2017 г. на нормативните актове, чрез които ще се отстранят идентифицираните пречки за изпълнението на Закона за електронното управление и ще се премахне възможността на администрациите да изискват от гражданите въпросните удостоверения на хартиен носител.

На следващ етап този подход ще бъде приложен по отношение на всички останали удостоверителни документи, като за целта администрациите постепенно ще бъдат присъединявани към централния компонент за служебен обмен на данни и информация (RegiX), поддържан от Държавна агенция „Електронно управление“.

www.infoz.bg

На подобна тема