Облекчават екологичните режими за малките и средните фирми

Облекчават екологичните режими за малките и средните фирми

Административната тежест в сферата на околната среда и водите за малките и средни предприятия ще бъде облекчена. Това заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов в отговор на въпрос по време на блиц контрол в парламентарната комисия по околна среда и водите.

За микро и малките компании може да се въведе принципа на мълчаливото съгласие, съобщиха от пресцентъра на екоминистерството. Ще се прецени също дали за тях могат да отпаднат тежките процедури по Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), посочи министър Димов. Той обясни, че вече се работи с работодателските организации за преглед на административните процедури в МОСВ с цел намиране на решения за облекчаване на бизнеса. От тях вече постъпват предложения и идеите се обсъждат. Министърът уточни, че има административни процедури, които са ангажименти по европейски директиви и регламенти и няма как да бъдат премахнати.

Депутатите питаха и за мерките срещу замърсяването на атмосферния въздух. Нено Димов каза, че общинските програми за качество на въздуха посочват като основни източници на замърсяване битовото отопление и автомобилния транспорт. Определящ принос към замърсяването има битовото отопление, заради масовото използване на твърди горива. По този начин се отопляват около 57% от населението. Друга причина за замърсяване на въздуха е използването на стари, неефективни и с високи нива на емисии горивни устройства. Приносът на транспорта, който е определящ само в най-големите градове, идва от остарелия автомобилен парк и донякъде – от организацията на движението в тези градове. Противно на широко тиражираното мнение, индустрията има относително ограничено влияние и като територия, и като степен на въздействие, обясни министърът. Силното влияние на социално-икономическият фактор затруднява разрешаването на проблема – изискват се значително време, огромни средства и включването на много институции.

Националното законодателство определя основна роля на общинските власти за постигане на необходимото качество на атмосферния въздух на местно ниво. Общинските власти спазват изискванията на закона – изготвят и изпълняват програми, но проблемът е, че в повечето случаи не се адресират основните източници на замърсяване. Може да бъде направен извод, че общините не разполагат с необходимия ресурс за това, но е вярно също и че с много малки изключения, не правят достатъчно за осигуряване на такъв ресурс, каза министърът.

За решаването на проблема от страна на МОСВ е разработено и е в сила законодателство, което отговаря на европейското и на потребностите за постигане и поддържане на добро качество на въздуха. Създадена е приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“ в оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, чрез която се предоставя ресурс от 115 млн. лв. на общините с нарушено качество на въздуха. Средствата са насочени изключително към споменатите вече основни източници на фини прахови частици (ФПЧ10) – битовото отопление и транспортът.

Финансирането, макар и крайно недостатъчно за решаване на проблема на национално ниво са приоритетно насочени към общините с нарушено качество на въздуха. В момента се предоставя безвъзмездна финансова помощ за разработване/актуализация на общинските програми за качеството на въздуха, като вече са факт първите договори с общини. Предстои до края на 2017 г. да бъдат финансирани инвестиционни мерки, насочени към битовото отопление и общественият транспорт.

Министър Димов обяви, че продължава работата на междуведомствена работна група, която трябва да предложи варианти за промени в законодателството, насочени към ограничаването на съдържанието на сяра и пепел във въглищата и брикетите, които се продават за битово отопление на населението. В рамките на тази група се очаква да бъде решен и проблемът с предоставянето на помощи за отопление за някои слоеве от населението. Инициирано от страна на МОСВ е създаването на междуведомствена работна група с участието на заинтересованите страни, която да обсъди прилагането на спешни мерки във връзка с транспорта. Става дума преди всичко за подобряване на контрола по отношение съответствието на МПС с техническите изисквания на които трябва да отговарят с оглед намаляване на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух. Става въпрос за наличието и работещи катализатори на автомобилите.

www.infoz.bg

 

На подобна тема