Проект „Осигуряване на добри и безопасни условия на труд за работещите в Стандард Профил България ЕАД“

От 15.6.2017 г. Стандард Профил България ЕАД започна реализацията на проект „Осигуряване на добри и безопасни условия на труд за работещите в Стандард Профил България ЕАД“, с договор № BG05M9OP0011.0080585C01 по процедура „Добри и безопасни условия на труд“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Проектът е с продължителност 13 месеца.

Основната цел на проекта е да се подобри работната среда чрез въвеждане на ефективни и гъвкави форми на организация на труд и управление на човешките ресурси, както и повишаване качеството на работните места чрез осигуряване на добри и безопасни условия на труд, водещи до повишаване производителността на труда.

Проектът има четири специфични цели:

 1. Въвеждане на иновативни модели за организация на труда чрез използването на ИКТ за развитие и управление на човешките ресурси;
 2. Насърчаване на географската мобилност на работната сила и запазване на заетостта;
 3. Повишаване качеството на работните места за опазване здравето и живота на работещите;
 4. Създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда чрез грижа за физическото състояние на работещите.

Основните дейности на проекта са:

 1. Разработване на нови модули и добавяне на функционалности към електронната система за развитие на човешките ресурси на Стандард Профил България ЕАД;
 2. Осигуряване на организиран транспорт за работещите от други населени места до работното място;
 3. Осигуряване на колективни и лични предпазни средства и специално работно облекло за създаване на безопасни и здравословни условия на труд;
 4. Осигуряване на възможност за активно спортуване на работещите.

Очакваните резултати са:

 1. Добавяне на функционалности към съществуващата система за управление на човешките ресурси чрез въвеждане на модул „Графици“ и модул „Обучения“ и създаване на система за менторинг, спомагаща за удължаване професионалния живот на по-възрастните, с цел въвеждане на гъвкави форми на заетост, оптимизиране на вътрешната комуникация и координация, и подобряване организацията на труда.
 2. Осигурен транспорт за живущите в други населени места работници до работното място, с цел решаване на проблема с географската мобилност.
 3. Осигурени колективни и лични предпазни средства с по-висок клас на защита, с по- добри функционални характеристики и гарантиращи в по-голяма степен безопасността при работа.
 4. Повишена производителност на труда, концентрация и ефикасност на работното място чрез чувствително подобрение на физическата и психическа кондиция на работещите.

razvitie choveshkite resursi

www.eufunds.bg

Проект „Осигуряване на добри и безопасни условия на труд за работещите в Стандард Профил България ЕАД“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, с договор № BG05M9OP001-1.008-0585-C01 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.