Заплатите в частните фирми в Стара Загора нарастват по-бързо спрямо обществения сектор

Средногодишната работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение хора в област Стара Загора за 2022 г. е 18 980 лева (при 21 242 лева – за страната). Тя е нараснала с 13,8% в сравнение с предходната 2021 година. С най-високи заплати за 2022 г. са работещите в сектор „Производство и разпределение електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“.

Следват „Добивна промишленост“ и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, а с най-ниски заплати са хората, заети с хотелиерство и ресторантьорство.

В обществения сектор средногодишната работна заплата в област Стара Загора за 2022 г. е 23 853 лева, а в частния сектор – 16 782 лева, като е регистрирано увеличение както в обществения, така и в частния сектор съответно с 12 и 15,1%.

В сравнение с останалите области на страната, през 2022 г. област Стара Загора е на 5-о място по показателя средна годишна работна заплата, след областите София (столица), Варна, Враца и София.

Средногодишният брой на наетите* по трудово и служебно правоотношение хора в област Стара Загора е 98 524 души, което представлява 4,3% от общо наетите хора в страната. В сравнение с предходната година броят на наетите в областта е с 0,3% повече. Това показват обобщените резултати от годишния отчет по труда на стопанските субекти от финансовия и нефинансовия сектор през 2022 г.

Най-голямо увеличение на наетите хора се наблюдава в икономическите дейности „Други дейности“ – със 7,5%, във „Финансови и застрахователни дейности“ – с 6,6% и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 6,2%. Най-голямо намаление на наетия персонал е регистрирано в сектор „Операции с недвижими имоти“ – с 3,6%, следван от сектор „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – с 3,4% и сектор „Преработваща промишленост“ – с 3%.

Разпределението на наетите хора по сектори е следното: „Преработваща промишленост“ – 30%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 13,3%, „Образование“ – 7,4%, „Добивна промишленост“ – 7%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – 6,7% и др.

zaplata 2022


* Наети лица са хора, които са в трудово правоотношение с работодателя съгласно Кодекса на труда и в служебно правоотношение съгласно Закона за държавния служител, по силата на които правоотношения те получават възнаграждение в пари или натура под формата на работна заплата за извършена в определен обем и качество работа, независимо дали договорът за наемане е постоянен или временен, на пълно или непълно работно време.

 

новини Стара Загора  www.infoz.bg