Работната заплата в България се повишава

Средната брутна месечна работна заплата в България за октомври 2022 г. е 1839 лева, за ноември – 1851 лева, и за декември – 1947 лева. През четвъртото тримесечие на 2022 година средната месечна работна заплата е 1879 лева. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 г. в обществения сектор нараства с 13,5%, а в частния – със 17,7%.

rabotna zaplata 2022

През четвъртото тримесечие на годината средната месечна работна заплата в България е продължила да ускорява ръста си. В периода октомври – декември 2022 г. тя е нараснала с 16,6% на годишна база и със 7,8% спрямо предходните три месеца на годината. Това показват данни на Националния статистически институт.

За сравнение, през първото тримесечие на миналата година средната месечна работна заплата в страната нарасна с 9%, през второто – с 13,4%, през третото – с 14,7% на годишна база.

Спрямо предходното тримесечие икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ – с 19,7%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 14,9%, „Финансови и застрахователни дейности“ – с 12,6%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 11%.

На годишна база най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 23,4%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – с 23,1%, и „Други дейности“ – с 22,1%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение за четвъртото тримесечие са: „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – 4417 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ – 2934 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ – 2853 лева.

Най-нископлатени са били наетите хора в икономическите дейности: „Хотелиерство и ресторантьорство“ – 1088 лева; „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ – 1356 лева.

Средна брутна месечна работна заплата по икономически дейности (в лева)

rabotna zaplata 2022

Спадът в броя на наетите хора се засилва към края на 2022 г.

Засилва се тенденцията за спад на хората, които са наети по трудово и служебно правоотношение се затвърждава в последното тримесечие на 2022 година. Трендът беше регистриран още през лятото въпреки активния период на сезонната заетост.

Към края на декември 2022 г. наетите намаляват с 16,5 хил. души, или с 0,7%, спрямо края на септември 2022 г., като достигат 2,26 милиона.

За сравнение, наетите хора в края на третото тримесечие са 2,28 милиона души, а през второто тримесечие – 2,31 милиона.

Спрямо края на третото тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите се наблюдава в „Административни и спомагателни дейности“ – с 5,9%, в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 5,8%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ – с 4,5%. Най-голямо увеличение е регистрирано в дейностите „Образование“ – с 1,2%, и „Култура, спорт и развлечения“ – с 1,1%.

Най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 20,5% и 16,8%.

В края на декември 2022 г. на годишна база наетите по трудово и служебно правоотношение намаляват с 5,6 хил. души или с 0,2%. Най-голям спад се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ – с 6,5 хил. души, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 5,1 хил. и „Строителство“ – с 3,9 хил., а най-голямо увеличение – в „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 6,1 хил., и в „Хуманно здравеопазване и социална работа“ – с 3,7 хиляди.

www.infoz.bg  www.infoz.bg