Емисиите от фини прахови частици в Стара Загора са значително по-ниски от нормите

Емисиите от фини прахови частици в Стара Загора са значително по-ниски от нормите

На заседание на Програмния съвет за оценка и управление качеството на атмосферния въздух към Община Стара Загора е обсъден и приет отчет за изпълнение през 2019 г. на „Актуализирана програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ-10) и достигане установените норми на територията на град Стара Загора“.

В резултат на изпълнение на мерките, заложени в Програмата, са постигнати значителни резултати по намаляване на емисиите от фини прахови частици. За трета поредна година автоматичната измервателна станция „Зеления клин“ отчита нива на замърсителя ФПЧ-10, които са значително по-ниски от нормите, както като средногодишна концентрация, така и като брой превишения на средноденонощната норма. Съгласно националното и европейско законодателство тези резултати са достатъчно основание да се приеме, че въздухът в Стара Загора е чист. Независимо от постигнатите добри резултати през последните три години, за запазване и поддържане на постигнатото, Община Стара Загора предвижда разработване на нова програма през тази година и прилагане на нови мерки с акцент постигане на нормите и по отношение на показателя фини прахови частици с размер 2,5 микрона (ФПЧ-2,5), съобщиха от пресцентъра на Община Стара Загора.

По част от предвидените мерки вече се работи и към настоящия момент:

  • Разработен е и се изпълнява в Пилотна фаза проект по програма LIFE на Европейския съюз „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“ за подмяна на отоплителните уреди на домакинствата с по-екологични такива;
  • Сключен е договор за реализация на проект „Прилагане на мерки за подобряване качеството на живот в град Стара Загора“ по Оперативна програма Околна среда. По проекта ще бъдат доставени нови 33 електрически автобуса и 18 двойни зарядни станции. Проектът е в начална фаза на изпълнение..

Одобреният от Програмния съвет за изпълнение през 2019 г. на „Актуализирана програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ-10) и достигане установените норми на територията на град Стара Загора“ ще бъде внесен за приемане от Общински съвет – Стара Загора.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема