Екоминистерството: Има трайна тенденция за намаляване на запрашеността на въздуха

Още от стартирането на процедурата и към момента е налице трайна положителна тенденция за намаляване на броя на превишенията на средно денонощната норма за прах и на средно годишната концентрация на фини прахови частици в атмосферния въздух. В България има 37 пункта за мониторинг на въздуха. 

При измерванията, направени от 27 от станциите, е регистрирано намаляване на броя на превишенията на средно денонощната норма. В 7 - броят на превишенията е непроменен. Увеличен брой превишения на вредните съставки във въздуха показват данните от два измервателни пункта. Измерената средногодишна концентрация през споменатия период е намалена между 4 и 56%. Положителните промени са в резултат на положените усилия на всички нива - национално и регионално, както и на изпълнение на редица мерки от общинските програми, за които e осигурено финансиране.

Отражение върху регистрираните по-ниски нива на замърсяване оказва и изпълнението на мерки в рамките на различни финансови инструменти, включително със средства от оперативните програми, финансирани от структурните и кохезионни фондове на ЕС. По ОП „Околна среда 2007 – 2013“ бяха реализирани мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух чрез осигуряване на екологични превозни средства на градския транспорт в пет общини – София, Бургас, Варна, Стара Загора и Плевен:

  • Закупуване и доставка на автобуси
  • Закупуване и доставка на метровлакове
  • Закупуване и доставка на трамвайни мотриси
  • Закупуване и доставка на тролейбуси

Нови тролеиВ новия програмен период на Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“ е създадена нова ОС 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух“, чиято цел е подпомогане на общините при избора на адекватни мерки за справяне с проблемите с въздуха. По тази ос 120 млн. лв. ще бъдат насочени към общините с нарушено качество на атмосферния въздух за прилагане на: мерки за намаляване на емисиите от битовото отопление и за намаляване на емисиите от превозните средства на обществения транспорт.

Други мерки предприети от държавата, които са насочени към решаване на проблема е текущото изменение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, с цел прилагане на допълнителни мерки от страна на общините за подобряване на качеството на въздуха и засилен контрол от страна на централната власт.

През настоящата година са създадени междуведомствени работни групи с представители на различните ведомства, за обсъждане на мерки, които да доведат до намаляване на емисиите от битовото отопление през зимния сезон.

Процесите за подобряване на качеството на въздуха са бавни, изискват прилагането на различни мерки и не на последно място – част от тях са много скъпи, особено като се има предвид икономическото състояние на страната.

Има трайна тенденция през годините за повишаване на дните с по-високи от нормите показатели през зимния сезон. Основна причина за това е битовото отопление с твърди горива. Отоплението на твърдо гориво, основно поради икономически причини (най-евтиния вид), е широко използвано в страната. Към момента това е единственият начин за отопление, който може да си позволи голяма част от населението. По редица причини преминаването на друг вид отопление при местните условия е труден и бавен процес. Въпреки, че се полагат значителни усилия за подмяна на горивната база, резултатът ще бъде видим в по-дългосрочен план.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Министерство на околната среда и водите)

На подобна тема