От началото на извънредното положение регистрираните безработни в Стара Загора са общо 2292

188 фирми от различни браншове са се възползвали от предоставената възможност и са подали документи за компенсации за общо 4096 свои работници и служители, в следствие на намалена дейност заради коронавируса, съобщиха от Бюрото по труда в Стара Загора, което обхваща и община Опан. 

От 31 март 2020 г. Агенцията по заетостта откри процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по реда на чл.1 от Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Мярката се простира върху голям брой сектори, с изключение на изрично изброените в постановлението: „Селско, горско и рибно стопанство“, „Финансови и застрахователни дейности“, „Държавно управление“, „Образование“, „Хуманно здравеопазване и социални дейности“, „Дейности на домакинства като работодатели; неидентифицирани дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за собствено потребление“ и „Дейности на екстериториални организации и служби“.

entrepreneur

Най-голям брой заявления са подадени по реда на чл. 1. ал. 2 от ПМС 55/30.03.2020 г. – на работодател, преустановил работа по реда на чл. 120в, ал. 1 от КТ – общо 88 бр. Заявление за изплащане на компенсации по реда на чл. 1. ал. 1 от ПМС 55/30.03.2020 г. – на работодател, преустановил работа въз основа на заповед на държавен орган, подадените заявления са общо 75 и най-малко са подадените заявление по реда на чл. 1. ал. 3 от ПМС 55/30.03.2020 г. – на работодател, установил непълно работно време по реда на чл. 138а, ал. 2 от Кодекса на труда – 25 бр.

Важно е работодателите да знаят, че освен да са коректни платци към държавата и към общината и да имат намаление на приходите над 20% на база аналогичен месец в предходна година, документите се изпращат или подават в Дирекция „Бюро по труда“, на чиято територия те осъществяват дейност. Териториалният обхват на Дирекции „Бюро по труда“ може да се намери на сайта на Агенция по заетостта.

Кандидатстването става по 3 начина:

  • електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (препоръчително), подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП). От всички подадени документи чрез този канал внесените документи са 56 бр. ;
  • с препоръчано писмо с обратна разписка чрез лицензиран пощенски оператор, като се прилага и на електронен носител списъка на работниците и служителите, за които се заявява изплащане на компенсации;
  • при невъзможност за подаване на документите дистанционно, същите могат да се представят в съответната Дирекция „Бюро по труда“ на хартиен носител при спазване на ограниченията и изискванията за работа в условията на извънредно положение и мерките за ограничаване разпространението на коронавируса COVID-19, регламентирани в актове на компетентните органи. Заедно с документите се предоставя на електронен носител списъка на работниците/служителите, за които се заявява изплащане на компенсации.

Документите се разглеждат за съответствие или несъответствие с изискванията на ПМС №55/30.03.2020 г. в срок до 7 работни дни от подаването им, като за резултатите информация се предоставя на работодателя, а Агенцията по заетостта по служебен път информира Националния осигурителен институт. Плащания на суми се извършват от Националния осигурителен институт.

Брой новорегистрирани безработни в региона, засегнати сектори от началото на извънредното положение и започнали работа за същия период

От началото на обявеното извънредно положение регистрираните безработни за общините Стара Загора и Опан са общо 2292, като най-много са от сферата на услугите – 55% или 1238 души. 24% или 555 души са от сферата на търговията. От хотелиерския бранш освободените са 13,4% или 308 души.

В същото време 369 безработни са започнали работа за този период. Интересна е квалификационната и възрастова характеристика на започналите работа – почти половината (48%) са специалисти, 27% са без квалификация и 25% имат работническа квалификация. Почти половината са в най-активната възрастова група – от 30 до 49 години, съобщиха от Дирекция Бюро по труда – Стара Загора.

www.infoz.bg  www.infoz.bg