Средната брутна работна заплата през септември в област Стара Загора е 1052 лева

Средната брутна работна заплата през септември в област Стара Загора е 1052 лева

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември 2017 г. се увеличават с 0.2%спрямо края на юни 2017 г., като достигат 104.8 хиляди.

Спрямо края на второто тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 5.0%, „Административни и спомагателни дейности“ - с 4.0% и „“Строителство“ - с 3.7%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Операции с недвижими имоти“ - с 6.8%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 34.4 и 12.5%.

В края на септември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1.4 хил. повече, в сравнение с края на септември 2016 г., като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост“ - с 1.9 хил. и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 0.5 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ - с 11.6%, „Административни и спомагателни дейности“ - с 11.2% и „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - със 7.3%. Най-голямо намаление на наетите лица в абсолютно изражение в края на септември 2017 г. спрямо края на септември 2016 г. има в икономическа дейност „Образование“ - с 0.4 хил., а в процентно - в икономическа дейност „Операции с недвижими имоти“ (със17.5%).

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за юли 2017 г. е 988 лв., за август - 993 лв. и за септември - 1052 лева.

През третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1011 лв. и остава на същото ниво спрямо второто тримесечие на 2017 година. Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата е регистрирано в икономическа дейност „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 9.2%, а най-голямо намаление - в икономическа дейност „Образование“ - с 4.1%.

През третото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в областта нараства с 8.7% спрямо третото тримесечие на 2016 г.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 35.2%, „Финансови и застрахователни дейности“ - с 20.1% и „Транспорт, складиране и пощи“ - с 19.5%.

В сравнение с останалите области на страната, през третото тримесечие на 2017 г., област Стара Загора е на второ място по показателя средна работна заплата, след област София (столица) - 1405 лв.

www.infoz.bg (по информация на Териториално статистическо бюро – Югоизток)