Университетската болница в Стара Загора стопи почти напълно задълженията си

Средната месечна работна заплата в Университетска болница „Проф. Д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора към 31 декември 2022 г. на висшия медицински персонал спрямо същия период на 2021 г. е нараснала с 81,74 лева и е в размер на 3088,85 лева, показват данните от отчета за дейността на болницата за миналата година. Средната месечна работна заплата на медицинските специалисти е 2196,89 лева.

umbal

Припомняме, че заплатите в Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора ще бъдат увеличени от 1 юли 2023 г. с решение на Съвета на директорите на дружеството. Основните месечни възнаграждения на служителите се променят на основание отчетена дейност през 2022 г. и резултатите от дейността на звената през първите пет месеца на тази година.

Началната основна заплата в клиниките и отделенията с терапевтичен профил се повишават на:

 • 2200 лева за лекар без специалност;
 • 2300 лева за лекар с една специалност;
 • 2400 лева за лекар с две специалности.

Началник на клиника и на отделение ще получава 2500 лева, медицинските специалисти – 1600 лева.

За клиниките и отделенията с интензивен процес на лечение , в т.ч. спешно приемно отделение и хирургични звена с положителен финансов резултат през изтеклия период, основните месечни заплати стават:

 • лекар без специалност – 2200 лева;
 • лекар с една специалност – 2400 лева;
 • лекар с две специалности – 2500 лева;
 • началник клиника/отделение – 2600 лева.

Работещите в лечебното заведение ще получават през месеците юни, юли и август ваучери за храна в размер на 100 лева.

В края на 2022 г. болницата е извършвала дейността си с персонал от 909 души, като лекарите са 232-ама. Общата средна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2022 г. спрямо третото тримесечие на годината нараства с 147,64 лева. Спрямо второто тримесечие на 2022 г. през четвъртото тримесечие ръстът е с 480 лева. Това показват данните от годишния отчет на Университетската болница в Стара Загора.

Заедно със заплатите се повишават и разходите за пациентите. През годината осредненият разход (за едно легло) е 73 262 лева, при 68 608 лева през предходната 2021 г.

Въпреки повишените разходи, чиято цел е подобряване на медицинската услуга, болницата завършва 2022 г. с печалба от 3,5 млн. лева. През годината намаляват и задълженията към доставчици на материали и услуги.

Към края на 2022 г. задълженията на болницата към доставчици са в размер на 2,804 млн. лева и са намалели с 266 хил. лева спрямо същия година по-рано. В процентно съотношение най-голямо намаление е в равнището на задълженията за консумативи – с 48,17%, задълженията за вода, горива и енергия – с 44%; външни услуги - с 6,50%.

Абсолютният размер на просрочените задължения към доставчици през 2022 г. е намален с 1,8 млн. лева или с 96% спрямо 2021 г. Най-голямо намаление на просрочените задължения се констатира при задълженията за лекарства – намаление от 609 хил. лева (от 615 хил. лева на 6000 лева) или 99,02%, консумативи – спад с 389 хил. лева (от 396 на 9000 лева) или 98,23%, следвани от задълженията за външни услуги – с 92,52%.

Към 31.12.2022 г. общото равнище на просрочените други задължения е намаляло с 2,043 млн. лева или с 91,96% спрямо същия период на 2021 г. Към 31.12.2022 г. общите просрочени задължения спадат с 3,815 млн. лева или с 93,83 % спрямо същия период на 2021 г. – от 4,066 млн. лева на 251 хил. лева.

Приходите от РЗОК са намалели с 1,1 млн. лева в сравнение с предходната година. Основен фактор са прекратените допълнителни възнаграждения към медицинския персонал във връзка с ковид от 01.04.2022 г.

prof yovchev

Основните усилия на всички служители в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора са насочени към достигане и покриване изискванията, нуждите и очакванията на пациентите, потърсили медицинска помощ чрез своевременност, достъпност, адекватност и качество на медицинската услуга, както и стриктно спазване изискванията на медицинските стандарти, уточни директорът на Университетската болница проф. д-р Йовчо Йовчев. За постигане на набелязаните цели ръководството на болницата изпълнява определените насоки за развитие, които включват:

 • подобряване на качество на медицинските дейности;
 • осигуряване на достъп до медицинските дейности;
 • подобряване на материалната база;
 • окомплектоване с необходимата медицинска апаратура и замяна на амортизираната такава;
 • своевременно осигуряване с лекарства и консумативи;
 • усъвършенстване и повишаване квалификация на работещите в лечебното заведение лекари и медицински специалисти;
 • осигуряване на финансови ресурси;
 • управление на лечебното заведение така, че да се гарантира постигане на устойчивост и конкурентоспособност в пазарни условия.

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема