Усложнения има при 5% от заболелите от грип в област Стара Загора

Грипната епидемия в област Стара Загора беше отменена на 23 януари, но все още има единични случаи и от Регионалната здравна инспекция съветват хората да потърсят лекарска помощ и да не прибягват към самолечение.

При 5% от заболелите от грип има усложнения, изразяващи се в бронхити и пневмонии. Това съобщи директорът на РЗИ - Стара Загора д-р Златина Нанева. На пресконференция тя направи отчет на дейността на инспекцията през 2016 г.

Контролна дейност върху лечебни и здравни заведения

zlatina naneva rzi stara zagora 1През 2016 г. са извършени 1470 проверки по противоепидемичен контрол и 255 проверки по регистрацията, утвърдените медицински стандарти и спазването на нормативните изисквания на медицинската документация на лечебни заведения за извънболнична помощ. Извършени са 167 проверки по противоепидемичен контрол и 169 проверки за спазване изискванията на лечебни заведения за болнична помощ.

Проведен е противоепидемичен контрол на 47 други лечебни заведения, 256 здравни кабинета в детски и учебни заведения и 33 – други обекти. 356 проверки са извършени в обекти за търговия на дребно с лекарствени продукти. Извършени са и 7746 проверки по имунизационната и противоепидемичната работа на лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ, домовете за медико-социални грижи, диспансери и др.
Заради пропуски и нарушения на противоепидемичния режим, както и за създаване на по-добра организация на работа са издадени 431 предписания, за изпълнението на които са извършени 304 проверки. Извършени са 1240 проучвания на заразни болести.

За контрол на провежданите дезинфекции и стерилизации в лечебните заведения са взети общо 6 400 проби, от които 37 или 0,57% са показали отклонение от нормативните изисквания.

Обекти с обществено предназначение

През 2016 г. са извършени 7501 проверки на 4185 обекта с обществено предназначение. Изследвани са 949 проби (отривки от външна среда в обекти с обществено предназначение, отпечатъци от постелно бельо, дезинфектанти и дезинфекционни разтвори). Установени са отклонения от нормативните изисквания в 10 от пробите (1,05%).

Издадени са 202 предписания за провеждане на задължителни мерки при установяване на несъответствия със здравните изисквания, за чието изпълнение са извършени допълнителни проверки. Издадени са 4 заповеди на директора на РЗИ – Стара Загора за забрана на реализацията на стоки, 1 заповед за спиране на дейност, 1 заповед за спиране експлоатацията на обекти или части от тях.

Поради установени несъответствия с нормативни изисквания са съставени 61 акта за административни нарушения, 24 от които са за неспазване на противоепидемичните изисквания, 20 - за неспазени на здравни изисквания, 13 – за нарушаване на забраната за тютюнопушене, 3 – за нарушаване на изискванията на наредба за медицинската експертиза и 1 – за нарушаване на изисквания на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).

Издадени са 49 наказателни постановления за налагане на глоби на стойност 7700 лв. Връчени са 34 наказателни постановления, 13 от които на стойност 1400 лева са платени доброволно, а 21 на стойност 2900 лева са изпратени в НАП за принудително събиране на глобите.

Контрол на фактори на околната среда

През 2016 година е извършен мониторинг на качеството на атмосферния въздух в пункта на РЗИ - Стара Загора. Във всички работни дни са отбрани проби за изследване на рутинните показатели от системата за постоянен екомониторинг - прах, оловни аерозоли, серен диоксид, азотен диоксид и сероводород.

Анализирани са 3514 проби, на които са извършени 10542 изследвания. Не са регистрирани нестандартни проби. През 2016 година са изследвани 1465 проби води за питейно-битови цели от водопроводната мрежа на населеното място и от водопроводната мрежа на ведомствено водоснабдяване. Извършени са 20331 изследвания по физико-химични и микробиологични показатели. От общия брой изследвания 61 са нестандартни или 0,3%. По физико-химични показатели процентът на нестандартност при анализите е 0,2. По микробиологични показатели 0,7% от извършените изследвания са нестандартни. При установяване на несъответствия се предприемат незабавни мерки от стопанисващия съответния водоизточник по предписание на РЗИ и се правят контролни изследвания.

През месеците май, юни, септември и октомври 2016 г. е извършено измерване на имисионен шум в 27 пункта на урбанизирани територии в Казанлък и Стара Загора. Извършени са 162 измервания, в 26 от които са установени шумови нива над пределно допустимите гранични стойности. От извършените 162 измервания 146 са с отклонение или 90,1%.

През 2016 г. е извършен мониторинг и контрол на 33 обекта - източници на електромагнитни лъчения около базовите станции за мобилна комуникация в райони на детски и учебни заведения и обекти разположени на територия с голяма концентрация на население и жилищни сгради, за установяване съответствието им с нормативните изисквания. Не са установени отклонения от нормативните изисквания при извършените 796 измервания.

Лабораторни изследвания

През 2016 година в Дирекция „Лабораторни изследвания“ са изследвани 9675 броя проби, от които 7028 по държавен здравен контрол и 2647 броя проби, поискани от физически или юридически лица. На тези проби са извършени 49 109 физични, химични и санитарно-микробиологични изследвания.

От изследваните по здравен контрол 7028 проби нестандартни са 181 или 2,6%. От извършените по здравен контрол 39 550 изследвания , нестандартни са 442 или 1,1%.

През 2016г. са извършени 56 889 микробиологични, паразитологични и серологични анализи на 18 699 лица в отдел „Медицински изследвания”.
През 2016 г. през кабинета за анонимно и безплатно изследване за ХИВ/СПИН към РЗИ - Стара Загора за консултация и изследване са преминали 2885 клиенти с общо 5736 посещения. Направени са 2882 изследвания. Установени са три нови случая на носители на СПИН.

Профилактични и здравно-образователни дейности по пет основни Национални профилактични програми

1. Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 2020 г. Извършени дейности на основание заповед на Министъра на здравеопазването във връзка с изпълнение на дейности за 2016 г. - скрининг на онкологични заболявания и здравно–образователни дейности.
2. Извършена дейност на основание на заповеди на Министъра на здравеопазването във връзка с изпълнение на дейности за 2016 г. по Националния план за действие 2015 – 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия на България за интегриране на ромите 2012 – 2020 г., приоритет Здравеопазване – здравно-информационна кампания и мамографски профилактични прегледи.
3. Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население 2013 - 2017 г.
4. Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2012 – 2016 г.
5. Национална програма за профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции (предават се чрез кръвосмучещи членестоноги) при хората в Р. България 2014 – 2018 г.

В РЗИ – Стара Загора е разработена обучителна програма „Училище Превенция” с цел провеждане на адекватна на потребностите на различни възрастови групи от населението здравно-образователна дейност за постигане на по-високо ниво на здравни знания, умения и поведение, насочено към опазване и подобряване на човешкото здраве, както на индивидуално, така и на популационно ниво. През 2016 г. са проведени 144 обучения, с които са обхванати 2685 участници.

Контрол по спазване на забраната на тютюнопушенето

cigarette 1868373 1280През 2016 г. са извършени общо 6411 проверки по спазване на забраната на тютюнопушенето, от които 2394 в обекти с обществено предназначение, 2139 – в лечебни и здравни заведения, 985 – в детски и учебни заведения и 1099 проверки – в обекти за хранене и развлечения. През годината са постъпили общо 50 сигнала за нарушение забраната на тютюнопушенето. Извършените проверки по сигнали са дневни, вечерни или нощни, включително в почивни дни в зависимост от информацията в сигнала. Те се извършват съвместно със служители на ОД на МВР – Стара Загора. Издадени са 23 предписания със задължителни мерки, които трябва да се предприемат от отговорните лица. Съставени са 13 акта за установени административни нарушения. Издадени са 11 наказателни постановления за налагане на глоби на стойност 3100 лв.

Едновременно с административно-наказателните мерки РЗИ – Стара Загора провежда здравно-образователни дейности предимно в учебни заведения, но и сред населението като цяло. Целта им е чрез прилагане на съвременни методи и средства да се постигне промяна на нагласите към изграждане на модел на поведение, насочен към опазване на здравето. В РЗИ – Стара Загора работи Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушенето, в който се провеждат индивидуални и групови консултации. През 2016 г. са консултирани 1058 лица, от които 664 по телефон и 650 броя в кабинета. 209 души са се отказали от тютюнопушене. Телефон за консултации – 0882 442999 от 8:30 до 17:00 часа, всеки работен ден.

РЗИ – Стара Загора работи и в партньорство със Сдружението на хотелиерите и ресторантьорите за спазване на забраната на тютюнопушенето.

Анализ на получените сигнали в РЗИ – Стара Загора през 2016 г.

През 2016 г. са постъпили общо 270 сигнала в РЗИ – Стара Загора при 253 сигнала през 2015 г. Най-голям е броят на сигналите, препратени за решаване по компетентност – 73, предимно към ОДБХ – Стара Загора (36) и общинските администрации (25). През 2015 г. сигналите, препратени за решаване по компетентност от други институции, са били 39. На второ място по честота - 57 са сигналите, свързани с оплаквания от медицинско обслужване, хигиенни неблагополучия, лошо отношение към пациента и други в лечебни и здравни заведения. През 2015 г. броят на този вид сигнали е бил 53. Следват като брой сигналите, свързани с нарушаване на забраната на тютюнопушенето – 50 при 67 сигнала за 2015 г. На четвърто място са сигналите, свързани с фактори на околната среда – питейна вода, шум, лъчения от базови станции за мобилна комуникация и други (37, при 32 за 2015 г.). Следват сигналите за проблеми в детски и учебни заведения – 23 при 20 за 2015 г. Те включват хигиенни проблеми, ниски температури през зимния сезон, наличие на въшливост и други. По-малък е броят на сигналите, свързани с дейността на обекти с обществено предназначение, продукти със значение за здравето на населението, други проблеми.

Сигнали се получават в РЗИ – Стара Загора по електронна поща, по телефон, на място в инспекцията, по факс, денонощно на телефонен секретар. След получаване сигналът се разпределя на директора на дирекция, в чиито компетенции и отговорност е решаването на проблема. В някои случаи по преценка на ръководството се извършва комплексна проверка от комисия, включваща служители от повече от една дирекции. Когато решаването на проблема изисква участието на различни институции, се организира съвместна проверка. На подалия сигнала, при наличие на адрес, се отговаря писмено в законово регламентирания срок.

Д-р Златина Нанева, директор на РЗИ – Стара Загора - за мерките, предприети за ограничаване на тютюнопушенето на обществени места

www.infoz.bg