Европейската комисия препоръча ваксинация срещу предотвратимите ракови заболявания

Европейската комисия представя препоръка в подкрепа на усилията на държавите членки за предотвратяване на раковите заболявания чрез ваксинация. По-специално тя е насочена към насърчаване на навлизането на две основни ваксинации, които могат да предотвратят вирусни инфекции, водещи до рак.

Те са срещу човешки папиломавируси (HPV) и вируса на хепатит B (HBV), както и подобряване на мониторинга на нивата на покритие.

Препоръката е част от европейския план за борба с рака — основен стълб на Европейския здравен съюз. Счита се, че около 40% от случаите на рак в Европейския съюз са предотвратими. Според публикуван днес нов доклад обаче едва около 5% от общите разходи за здравеопазване са били предназначени за профилактика в държавите членки на Европейския съюз, през 2021 г.

Предотвратими чрез ваксинация ракови заболявания

За да се премахнат раковите заболявания на маточната шийка и други видове рак, причинени от HPV, като някои видове рак на главата и шията и други аногенитиални ракови заболявания, в европейския план за борба с рака е определена цел държавите членки да постигнат равнище на ваксинация срещу HPV от 90% за момичетата и значително да увеличат ваксинацията на момчетата до 2030 г. Планът за борба с рака има за цел също така да гарантира достъп и увеличаване на ваксинацията срещу HBV, по-специално за предотвратяване на рака на черния дроб. Тези ваксини са от жизненоважно значение за опазването на общественото здраве и подкрепата за устойчиви здравни системи.

Все още обаче трябва да се направи дълъг път за постигането на тези цели. Много държави членки са доста под 50% от ваксинационното покритие срещу HPV за момичета, като наличните данни за момчетата и младите хора са ограничени и има значителна липса на данни за равнищата на ваксинация срещу HBV.

Днешната препоръка включва редица мерки, които държавите членки биха могли да предприемат, за да подобрят използването на тези животоспасяващи ваксини. Те включват:

  • Осигуряване на безплатна ваксинация и/или пълно възстановяване на разходите за нея;
  • Гарантиране, че ваксинацията е лесно достъпна, особено за целевите групи и уязвимите или високорисковите групи от населението;
  • Интегриране на имунизацията на рака, предотвратима чрез ваксинация, в националните си планове за борба с рака;
  • Засилване на усилията за комуникация, по-специално чрез изтъкване на ползите от ваксинацията за родителите, младите хора и целевите групи и справяне с невярната информация и дезинформацията;
  • Подобряване на мониторинга и докладването на ваксинационното покритие, за да се установи къде може да се наложи да бъдат отстранени пропуските;
  • Определяне на конкретна цел за ваксиниране на момчета срещу HPV;
  • Специално за HBV — засилване на националните усилия за постигане на целите за 2030 г., определени от Световната здравна организация:

- 95% ваксинационно покритие (3-та доза) от ваксинацията срещу HBV в детска възраст;

- 95% от бременните жени, подложени на скрининг за хепатит B;

- 95% от новородените, които са получили навременна (в рамките на 24 часа от раждането) ваксинация с дозата за раждане на HBV, включително чрез укрепване на системите за наблюдение на напредъка към постигането на тези цели и чрез използване на наличната подкрепа от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията, ако е необходимо.

  • Създаване на стабилни електронни регистри на ваксинациите;
  • Обмен на най-добри практики с други държави членки с цел подобряване на националните усилия.

Комисията също така ще предостави подкрепа на държавите членки при изпълнението на препоръката. По-специално тя ще предостави модел за комуникационни кампании, приспособими към националните нужди и отчитащи националните особености, за да спомогне за повишаване на осведомеността относно значението на тези ваксинации. Комисията също така ще подпомага работата за подобряване на мониторинга в целия Европейски съюз, а до края на 2024 г. Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) ще разработи нова таблица на националните равнища на ваксинация на HPV и HBV, за да се осигури по-добър преглед на ситуацията.

Успоредно с това програмата EU4Health продължава да предоставя значителна финансова подкрепа на държавите членки в усилията им за насърчаване на ваксинацията и борбата с рака. През 2024 г. ще започне съвместно действие в подкрепа на държавите членки за увеличаване на ваксинацията срещу HPV, както и за справяне със заразни болести като хепатит и ХИВ/СПИН, финансирано с 20 милиона евро от бюджета на Европейския съюз.

новини Стара Загора  www.infoz.bg