Мария Габриел: Научните изследвания и медийната грамотност са ключови в борбата с дезинформацията

Мария Габриел: Научните изследвания и медийната грамотност са ключови в борбата с дезинформацията

Европейската комисия излезе с пакет от нови мерки срещу разпространение на дезинформацията онлайн, в контекста на борбата срещу COVID-19. „Здравето е сред трите области, които най-често са обект на разпространение на дезинформация. Тя влияе върху емоциите и страховете на хората. В настоящата кризисна ситуация с коронавируса, дезинформацията е още по-опасно явление“.

Така българският еврокомисар Мария Габриел коментира темата. Новото съобщение на Комисията „Справяне с дезинформацията, свързана с COVID-19 – установяване на фактите“ надгражда Плана за действие срещу дезинформацията от декември 2018г., изготвен по инициатива на комисар Габриел. Кодексът за добри практики и ролята на доверените проверители на информацията продължават да бъдат водещи инициативи.

„Приветствам предложенията за следващи стъпки в борбата с дезинформацията по отношение на отговорността на платформите, ролята на доверените проверители на информацията и учените. Създаването на Европейска обсерватория за цифрови медии е добър сигнал за бъдещо сътрудничество между тях“, заяви българският еврокомисар.

Новост е представянето от платформите на месечни доклади, съдържащи по- подробни данни за действията им за популяризиране на авторитетно съдържание и за ограничаване на дезинформацията и свързаните с нея реклами. Те следва също така да засилят сътрудничеството си с проверителите на факти и изследователите, както и да бъдат по-прозрачни по отношение на прилагането на политиките си за информиране на потребителите.

„Онлайн платформите имат своята отговорност в борбата с дезинформацията. Независимо, че по време на пандемията предприеха положителни стъпки, повече действия са необходими. Само с усилията на всички – платформите, независимите проверители на факти, изследователите, медиите, гражданското общество, можем да се справим с това предизвикателство“, отбеляза Мария Габриел.

Българският еврокомисар подчерта, че предоставянето на възможност на гражданите да анализират критично информацията онлайн е от ключово значение за борбата с дезинформацията. В тази връзка други важни мерки са насърчаване на медийната и информационната грамотност на гражданите и ролята на образованието. Специално внимание е обърнато на младите хора. Важно е те да разпознават дезинформацията и имат достъп до качествени източници на информация, включително на собствения им език.

„Радвам се, че ключов елемент е медийната грамотност и повишаване на информираността на гражданите. Критичното мислене е в основата на информирания избор, на който имаме право като граждани. Предвиждам допълнителни действия за медийна грамотност в Плана за действие за цифрово образование. Програмите „Еразъм +“, „Европейския корпус за солидарност“ и „Хоризонт 2020“ предоставят възможности за финансиране на проекти свързани с борбата с дезинформацията. Възможностите за финансиране ще продължат и през следващия програмен период“, коментира Мария Габриел. Тя открои проектите HEROS и SOMA, които се фокусират върху дезинформацията.

Предложеният днес пакет от действия е част от дългосрочна стратегия на Европейската комисия за борба с дезинформацията.

 

* * *

Коронавирус: ЕС засилва борбата с дезинформацията

ek

Днес, Комисията и Върховният представител представят оценка на постигнатото в борбата с дезинформацията около пандемията от коронавирус и предлагат бъдещи действия. Това е отговор на възложената от европейските лидери през март 2020 г. задача за решителна борба с дезинформацията и за укрепване на устойчивостта на европейските общества. Пандемията от коронавирус бе придружена от масирана вълна от невярна или подвеждаща информация, включително опити за оказване на влияние върху европейските граждани и вмешателство от външни на Европейския съюз субекти във вътрешноевропейските дебати. В Съвместното съобщение се прави анализ на непосредствения отговор и се предлагат конкретни мерки, които могат да бъдат задействани незабавно.

Върховният представител/заместник-председател на Комисията Жозеп Борел заяви: „Дезинформацията по време на пандемията от коронавирус е смъртоносна. Наш дълг е да защитим своите граждани, като им посочим невярната информация и разобличим онези, които ги подвеждат. В днешния все по-технологичен свят, в който мечовете са заменени с клавиатури и целенасочените мероприятия с цел повлияване, както и кампаниите за дезинформация са вече обичайни оръжия за някои държавни и недържавни субекти. Наложително е Европейският съюз да вземе мерки и да отвърне подобаващо“.

Заместник-председателят на Комисията по въпросите на ценностите и прозрачността Вера Йоурова заяви: „Масивна дезинформация заля Европа по време на пандемията от коронавирус. Източниците бяха във и извън Европейския съюз. За да се преборим с нея, трябва да мобилизираме всички заинтересовани участници – от онлайн платформите до публичните власти – и да подкрепим независимите проверители на факти и медии. Онлайн платформите се представиха положително по време на пандемията, но те трябва да положат още усилия. Нашите действия произтичат от основните права, по-специално свободата на словото и правото на информация“.

Кризата изпита способностите на Европейския съюз и неговите демократични общества да се справят с предизвикателството на дезинформацията. Следните аспекти играят важна роля за постигането на един по-силен и по-устойчив Европейски съюз:

Разбиране – на първо място е важно да се разграничи незаконното съдържание от онова, което носи вреди, но не е незаконно. Освен това е налице размиване на границите между различните форми на лъжливо или подвеждащо съдържание: от дезинформацията, която се определя като преднамерена, до погрешната информация, която може да е представена без умисъл. Мотивите също могат да бъдат най-различни – от целенасоченото провеждане на мероприятия за оказване на влияние от страна на чуждестранни субекти до чисто користни подбуди. Всяко от тези предизвикателства трябва да бъде посрещнато подобаващо. Освен това е нужно повече данни да се предоставят и подлагат на обществен контрол и да се подобри капацитетът за анализ.

Комуникация – по време на кризата Европейският съюз активизира работата си по осведомяване на гражданите относно рисковете и засили сътрудничеството си с други международни субекти срещу дезинформацията. Публикуваните от Комисията опровержения на митовете около коронавируса, са били разгледани над 7 милиона пъти. Европейската служба за външна дейност, заедно с Комисията, засили стратегическата комуникация и публичната дипломация в трети държави, включително в съседните на Европейския съюз държави. Чуждестранни субекти и някои трети държави, по- специално Русия и Китай, се опитаха целенасочено да повлияят и проведоха кампании по дезинформация в Европейски съюз, в нейните съседни държави и в световен мащаб. Така например, Оперативната група за стратегическа комуникация с Източното съседство към Европейската служба за външна дейност разкри и разобличи над 550 дезинформационни стереотипи от прокремълски източници и ги публикува на уебсайта EUvsDisinfo.

Сътрудничеството има изключително важна роля в борбата с дезинформацията:
  • с Европейския парламент и Съвета и между институциите на Европейския съюз и държавите членки по установените канали, като например системата за ранно предупреждениеи интегрираните договорености на Европейския съюз за реакция на политическо равнище при кризи. Тези канали ще бъдат доразвити, за да се подсили капацитетът и да се подобрят анализът на риска и докладването
  • на крайно важна информация в състояние на криза.
  • с международните партньори, сред които са Световната здравна организация, страните от Г-7 в рамките на Механизма за бързо реагиране, страните от НАТО и други. Това доведе до засилен обмен на информация, дейности и най-добри практики. Сътрудничеството следва да се задълбочи с цел един по- адекватен отговор на чуждестранното прокарване на влияние и дезинформация.
  • Европейският съюз ще окаже по-силна подкрепа и съдействие на представителите на гражданското общество, независимите медии и журналистите в трети държави по линия на пакета „ Екип Европа“, както и на усилията за наблюдение на нарушенията на свободата на печата и застъпничеството за по-безопасна медийна среда.
  • Освен това, много потребители бяха подведени да закупят на завишени цени безполезни или потенциално опасни продукти и платформите премахнаха милиони некоректни реклами. В борбата с практиките, които нарушават законодателството за защита на потребителите, Комисията ще продължи да си сътрудничи с онлайн платформите и да подкрепя мрежата за сътрудничество в областта на защитата на потребителите, съставена от национални органи.

Прозрачност – Комисията следи отблизо действията на онлайн платформите в съответствие с Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията. Необходими са допълнителни усилия, повишена прозрачност и по-голяма отчетност:

  • платформите следва да представят месечни доклади с по-подробни данни относно действията им за поощряване публикуването на авторитетно съдържание и за ограничаване на дезинформацията за коронавируса и на свързаните с нея реклами. Те следва също така да засилят сътрудничеството си с проверителите на факти – във всички държави членки и на всички езици – и с анализаторите, както и да бъдат по-прозрачни относно начините, по които прилагат своите политики за осведомяване на потребителите, които са засегнати от дезинформация.
  • Комисията настоятелно призовава и други заинтересовани страни, които все още не са подписали кодекса, да участват в тази нова програма за докладване.
  • на основата на постигнатото от новосъздадената Европейска обсерватория за цифрови медии, Европейският съюз ще окаже по-сериозна подкрепа на проверителите на факти и анализаторите.

Ако искаме да отговорим подобаващо на дезинформацията, трябва да гарантираме свободата на словото и плурализма на демократичния дебат. Комисията ще продължи да следи отражението на предприетите от държавите членки спешни мерки в контекста на пандемията върху правото и ценностите на Европейския съюз. Кризата показа, че свободните и независими медии представляват основна услуга, защото осигуряват на гражданите надеждна и проверена информация, която спомага за спасяването на живот. Европейският съюз ще засили подкрепата си за независимите медии и журналисти в Европейския съюз и по света. Комисията призовава държавите членки да положат допълнителни усилия, за да гарантират, че журналистите могат да работят безопасно, и за да се възползват максимално от икономическите мерки на Европейския съюз и от пакета от мерки за възстановяване, за да окажат подкрепа на медиите, които са били сериозно засегнати от кризата, при спазване на тяхната независимост.

Разширяването на възможностите и правата на гражданите и повишаването на тяхната осведоменост, както и на устойчивостта на обществото предполага техният глас да се чува в демократичния дебат чрез защита на достъпа до информация и на свободата на словото, поощряване на медийната и информационната грамотност на гражданите, включително на критичното мислене и цифровите умения. Това може да се постигне чрез проекти за медийна грамотност и подкрепа за организациите на гражданското общество.

По-нататъшни стъпки

Предложените днес действия ще бъдат използвани в бъдещата работа на Европейския съюз по отношение на дезинформацията, по-специално в Плана за действие за европейската демокрация и в Законодателния акт за цифровите услуги.

Контекст

Европейският съюз активно се бори с дезинформацията от 2015 г. След решението на Европейския съвет от март 2015 г.бе създадена Оперативната група за стратегическа комуникация с Източното съседство към Европейската служба за външна дейност (ЕСВД). През 2016 г. беше приета съвместна рамка за борба с хибридните заплахи, последвана от съвместно съобщение относно повишаването на устойчивостта и укрепването на способностите за борба с хибридните заплахи през 2018 г.

Приетият през декември 2018 г. План за действие за борба с дезинформацията очерта четири ръководни принципа за борбата на Европейския съюз с дезинформацията: 1) подобряване на капацитета за откриване, анализиране и разобличаване на дезинформацията; 2) засилване на координираната и съвместна реакция, наред с другото и чрез системата за ранно предупреждение; 3) мобилизиране на частния сектор в борбата с дезинформацията и 4) засилване на осведомеността и устойчивостта на обществото.

През октомври 2018 г. Кодексът за поведение бе подписан от Facebook, Google, Twitter и Mozilla, както и от търговски асоциации, представляващи онлайн платформи, рекламната индустрия и рекламодателите, като инструмент за саморегулиране в борбата с дезинформацията. Microsoft подписа Кодекса през 2019 г. През октомври 2019 г. подписалите страни представиха самооценки. В близките седмици Комисията ще публикува цялостна оценка.

Също така в Съвместно съобщение от юни 2019 г. Комисията и Върховният представител подчертаха, че макар европейските избори през май да са били очевидно белязани от дезинформация, предприетите от Европейския съюз действия са спомогнали за ограничаване на възможностите за прокарване на влияние от трети държави и за координирани кампании с цел манипулиране на общественото мнение.

За повече информация

 

www.infoz.bg  www.infoz.bg (информация на пресцентъра на Представителство на Европейската комисия в България)