ЕК: Българските ТЕЦ-ове могат да продължат работа в съответствие със законодателството

България очаква, че няма да има нови екологични бариери за топлоелектрическите централи

Въпросът, свързан с приемането на нови заключения за най-добри налични техники за големите горивни инсталации, ще бъде разгледан на 28 април 2017 г. Решението трябва да наложи по-строги екологични критерии, които да доведат до ограничаване на емисиите от промишлеността.

Промените са регламентирани чрез Директива 2010/75/ЕС.

Изготвеният проект на Заключения съдържа нови, по-строги стойности на емисионни нива за серен диоксид, азотни оксиди и живак, които се изпускат от големите горивни инсталации, изгарящи въглища. За България този въпрос е от изключителна социална и икономическа важност, тъй като проектът на Заключения не отчита в достатъчна степен спецификата на местните лигнитни въглища от Източно-маришкия въглищен басейн. Използваните котли в електроцентралите, разположени в този басейн са проектирани и изградени за изгаряне само на местни лигнитни въглища и не могат за изгарят друг вид гориво, което с по-добри качествени показатели. Поради невъзможността за замяна на изгаряното гориво, новите емисионни нива не могат да бъдат приложени към тези електроцентрали при жизнени икономически условия.

Министерството на околната среда и водите проведе срещи с представители на всички заинтересовани ведомства – Министерството на енергетиката, Министерството на икономиката, Министерството на труда и социалната политика, както и с представители на бизнеса и синдикатите, на които беше уточнена националната позиция и предстоящите действия в тази връзка. Отчитайки важността на въпроса, на 15 март 2017 г. Министерството на околната среда и водите изпрати писмо до Европейската комисия с национална позиция, целяща изясняване на ситуацията.

В отговора си от 3 април 2017 г. Европейската комисия потвърди позицията на българското министерство, че съществуващите инсталации, работещи при спазване на изискванията на действащото законодателство, могат да продължат работа в съответствие с него. Това на практика решава проблемите, които биха произтекли от новите по-строги изисквания и биха довели до непосилни разходи или до преустановяване на експлоатацията на съответните централи, загуба на работни места и деиндустриализация на целия регион.

На заседанието на 28 април българската страна ще продължи да отстоява позицията си и ще предложи изменения на определени стойности на емисионни нива за серен диоксид, азотни оксиди и живак в атмосферата.

www.infoz.bg

На подобна тема