Големите горивни инсталации искат удължаване на срока за кандидатстване за дерогация

Големите горивни инсталации искат удължаване на срока за кандидатстване за дерогация

Срокът от шест месеца за подаване на заявления за дерогация от операторите на големи горивни инсталации в България е недостатъчен и те предлагат той да бъде удължен до една година.

Това е записано в доклад на министъра на енергетиката Теменужка Петкова до Народното събрание относно предприетите от правителството мерки, във връзка с приетия референтен документ за големите горивни инсталации, съобщиха от пресцентъра на енергийното министерство. По време на проведено разискване в края на месец юни парламентът задължи министърът на енергетиката в срок до 31 октомври да внесе доклада.

На 28 април 2017 г. Европейската комисия прие Заключения за най-добри налични техники за големите горивни инсталации, съгласно Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността. Референтният документ влезе в изпълнение от 17 август 2017 г. - датата на обнародването му в Официалния вестник на Европейския съюз за новите производствени мощности, а след четири години за работещите инсталации. Приетият документ въвежда нови, по-строги стойности на емисионни нива за серен диоксид, азотни оксиди, живак и др., които се отделят от инсталациите, изгарящи въглища. Освен предприятията, разположени в Източномаришкия комплекс, на територията на страната ще бъдат засегнати и други работещи енергийни предприятия, в т.ч. заводски централи и топлофикационни дружества с инсталирани пречиствателни съоръжения, които освен производството на електроенергия, снабдяват с топлинна енергия. Централите у нас имат възможност да кандидатстват за получаване на така наречената дерогация от директивата, която ще им позволи да спазват досега разрешените норми за по-дълъг период по време. Изключението може да бъде приложено, когато направената оценка за конкретната инсталация покаже, че постигането на новите емисионни нива би довело до разходи, които са несъразмерно по-високи в сравнение с ползите за околната среда.

Съгласно законовите разпоредби срокът за подаване на заявления за промяна на комплексните разрешителни за работа на големите горивни инсталации в Изпълнителната агенция по околна среда при Министерството на околната среда и водите е шест месеца, считано от датата на обнародване на референтния документ в официалния вестник на ЕК. Една от причините за искане удължаване на срока е включването за първи път на измерване на норми на живак в атмосферата, което изисква продължителни изследвания от лицензирани лаборатории. Втората причина е недостатъчното време за подготовка на оценките за разходите, спрямо ползите за околната среда. Удължаването на срока с шест месеца - до 16.08.2018 г. вкл., е необходима предпоставка за изготвянето на по-пълна и прецизна документация от страна на операторите на ГГИ. Централите, които могат да кандидатстват за получаване на дерогация са девет - ТЕЦ „Марица изток 2" ЕАД, ТЕЦ „Ей и Ес-ЗС Марица Изток I" ЕООД, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица изток 3" АД, ТЕЦ „Брикел" ЕАД, ТЕЦ „Марица 3" АД, ТЕЦ „Бобов дол" ЕАД, „Топлофикация Перник" ЕАД, „Топлофикация Сливен" ЕАД и „Топлофикация Русе" ЕАД. Дружествата от Източномаришкия басейн са подали искане до МОСВ за увеличаване на срока за предоставяне на искане за дерогация от 6 на 12 месеца.

В доклада на министър Петкова до народните представители са описани всички предприети до момента действия във връзка с политиката на правителството за защита на топлоелектрическите централи у нас. Припомняме, че в края на месец юли в МЕ бе създадено координационно звено, което да подпомага операторите на големи горивни инсталации при кандидатстването за дерогация. Звеното е провело редица срещи с всички заинтересовани страни като в резултат се постига съвместен подход за решаване на казуса. Изисква се текуща информация от всяка централа за предприети действия за получаване на дерогация.

Големите горивни инсталации са от съществено значение за енергийна сигурност на страната и Министерството на енергетиката ще работи за постигането на дерогация за топлоелектрическите централи, съвместно с ресорните институции, парламентарно представени партии, български евродепутати, синдикални и работодателски организации.

www.infoz.bg

24 mai
Нека носим с гордост в сърцата си великото дело на първоучителите, да съхраним за поколенията традициите и любовта към знанието и с оптимизъм да погледнем към бъдещето!
Да ни е честит най-светлият празник 24 май, да ни е честита писмеността!

Живко Тодоров
Кмет на община Стара Загора

jazz stara zagora 24

На подобна тема