Колко получават хората за труда си в Стара Загора?

Средната брутна месечна заплата в област Стара Загора за юли 2022 г. е 1548 лева, за август – 1535 лева, а за септември е 1655 лева. През третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора е 1580 лева и нараства спрямо второто тримесечие на 2022 г. с 2,1%. Спрямо същия период на предходната година през третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата в област Стара Загора нараства с 15,7%.

В обществения сектор нарастването е с 16,3%, а в частния – с 14,9%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Държавно управление“ – с 13,1% и „Строителство“ – със 7,1%. Най-голямо намаление на средната работна заплата е регистрирано в дейностите „Операции с недвижими имоти“ – с 4,5%, и „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 4,3%.

В сравнение с останалите области на страната, през третото тримесечие на 2022 г., област Стара Загора е на четвърто място по показателя средна работна заплата, след областите София (столица) (2390 лева), София (1618 лева) и Враца (1614 лева).

zaplata stara zagora

Хората, работещи с трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на септември 2022 г. намаляват незначително спрямо края на юни 2022 г., и са 96 хиляди души. Спрямо края на второто тримесечие на 2022 г. най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Строителство“. Най-голямо увеличение на наетите хора се наблюдава в дейностите „Образование“ и „Транспорт, складиране и пощи“, съобщиха от Националния статистически институт.

rabota stara zagora

В структурата на наетите хора по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“- съответно 30,2 и 13,6%.

В края на септември 2022 г. в сравнение с края на септември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение намаляват с 800 души, или с 0,8%. Най-голямо намаление на наетите в абсолютно изражение се наблюдава в икономическата дейност „Преработваща промишленост“ – с 1,1 хил., а най-голямо увеличение – в „Хотелиерство и ресторантьорство“ – с 200 души. В процентно изражение най-значително е намалението в икономическата дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, а увеличението е най-голямо в „Други дейности“ и „Операции с недвижими имоти“.

Данните са получени от тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД – 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

www.infoz.bg  www.infoz.bg