Безработицата в Стара Загора през февруари е 4,9%

Безработицата в страната през месец февруари започна да намалява - необичайно за този месец от годината и достигна 10% - с 0,2 % по-ниско от предходния януари и с 1,1 % под нивото на безработица през февруари 2015 г.

По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, в отчетния месец в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 12 135 безработни и равнището на безработица е 8,2 %, с 1,8 % по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,4 %, а регистрираните безработни с 477 души. С най-ниско равнище на безработица е община Казанлък – 4,8 %, а с най-високо - община Николаево - 67,8%.

Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец февруари също намаляват. Общият им брой достигна 3976. Равнището на безработица е 5,0 % и намалява спрямо предходния януари с 0,3 %. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е с 205 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 3871, равнище на безработица - 4,9 %; община Опан - регистрирани безработни 105, равнище на безработица - 16,7 %.

Търсене на работаВ общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 2336 (58,8 %). Увеличението спрямо предходния януари е с 0,1 %. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 38,2 % през февруари, 39,8 % предходния януари. Намаляват безработните в младежка възраст (458 през месец февруари, 511 предходния януари). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 316, тоест 68,9 % от всички регистрирани в отчетния месец младежи. Сравнението с предходния януари, показва увеличение с 0,4 %. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 2022, с 4,8 % по-малко от регистрираните на възраст 30 - 50 години през януари. Намалява месечният брой на безработните над 50 години – 1496 в отчетния месец, 1544 през месец януари.

С 10,0 % намаляват новорегистрираните безработни (532 през месец февруари, 591 предходния януари), като 354 (66,5 %) са освободени от частния сектор. В зависимост от предмета на икономическата дейност, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 242, индустрия – 133 и търговия – 114.

infoz autor www.infoz.bg