Безработицата в община Стара Загора през август е 2,6%

През август 2021 г. в област Стара Загора на работа са постъпили 614 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 498 лица, по мерки за заетост 6 лица, по програми за заетост са постъпили на работа 10 лица и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – 100 лица. 115 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност. 197 са от групата на специалистите и 302 са безработни лица без квалификация.

По степен на образование с висше образование са 114 лица, със средно 307 и с основно и по-ниско 193 лица.

През август в бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 806 свободни работни места, 643 от които са на първичен пазар на труда. По програми са заявени 152 свободни работни места, от тях 127 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" и 11 по мерки.

Равнището на безработица през август 2021 г. е 4,1% при 4,9% за страната – за областта стойността намалява спрямо предходния месец с 0,1%. Спрямо м. август 2020 г. равнището на безработица в областта е намаляло с 2,7% (от 6,8%).

tarsene rabota

Към 31.08.2021 г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от област Стара Загора е 6052, като спрямо предходния месец (6211) е отчетено намаление със 159 души, а в сравнение с август 2020г. регистрираните безработни намаляват с 3 966 бр. (от 10 018 през август 2020 г. на 6052 лица през 2021 г.).

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Стара Загора – 2,6% и Казанлък – 3,1%, а с най-високо – общините Николаево – 36%. и Братя Даскалови – 25,1%.

Област Стара Загора е на 6-та позиция след София град, Варна, Габрово, Бургас и Добрич по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната.

Новорегистрираните безработни лица през месеца са 940 и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности. Регистрираните от сектор „Услуги” са 36,7% (345), 27,5% са регистрираните от сектор „Индустрия” (259), от Аграрния сектор – 4,4% (41). Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 295 – 31,4%.

През м.август 2021г. в бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 3447 жени (57%) и 2605 мъже (43%). Броят на жените намалява спрямо предходния месец с 65, а при мъжете намалението е с 94 броя.

Разпределението на безработните лица по признака възраст се отличава с нарастване на дела на отделните групи с увеличаване на възрастта.

С най-голям дял са възрастовите групи над 55 г. – 22,9% (1384 бр.) и от 50 до 54 г. – 12,4% (751 бр.). С най-нисък относителен дял са младежите до 19 г. – 1,4% (86 бр.). Безработните над 50 г. са 2135 – 35,3% от общо регистрираните.

През август 2021 г. регистрираните младежи до 29 г. общо са 804, като делът им е 13,3% от всички безработни лица. Безработните младежи намаляват с 9 бр. спрямо предходния месец (813). Регистрираните продължително безработни лица с престой в бюрото по труда над 1 година в Област Стара Загора са 1 057 и съставляват 17,5% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им намалява с 19 лица (1076).

По образователна структура регистрираните безработни лица са:

  • С висше образование - 853 души и относителен дял 14,1%. Броят им спрямо предходния месец се увеличава със 7 лица (846).
  • Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование, съставляват 39,3% от цялата разглеждана съвкупност и са 2380. Спрямо предходния месец намаляват с 20 лица (2400).
  • Безработните с основно и по-ниско образование са 2819 души или 46,6%. Спрямо предходния месец те намаляват със 146 лица (2965).

По професионална структура регистрираните безработни са:

  • с работнически професии – 18,8% (1136 бр.);
  • специалисти – 24,4% (1480 бр.);
  • без специалност и професия – 56,8% (3436 бр.).

Изпълнение на активната политика по заетостта в област Стара Загора

По програми за заетост и обучение работилите лица през месеца са 206. По мерки за насърчаване на заетостта работилите лица за месеца са 67.

На 16.09.2021 г. Дирекция „Бюро по труда“ - Стара Загора проведе младежка трудова борса по проект „Готови за работа” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Това е една от 44-те борси по проекта за страната за 2021 г. Борсата се проведе на поляната южно от Сградата на структурите на Министерството на труда и социалната политика в Стара Загора, ул. „Стефан Караджа” № 8
Основната цел на проект „Готови за работа” е стимулиране на активността на младежи до 29-годишна възраст включително, които не са нито в образование или обучение, нито в заетост и не са регистрирани като безработни лица в Дирекциите „Бюро по труда”, както и да се подобрят възможностите им за намиране на работа и трудовата им реализация на пазара на труда. Една от дейностите по проекта е организиране на трудови борси за срещи на активираните младежи с работодатели.

Присъстващите на борсата осем работодатели обявиха 62 свободни работни места. Представителите на бизнеса представиха дейността на фирмите си и настоящото търсене на работна ръка. Търсенето е предимно в сферата на охранителната дейност – оперативен дежурен, охранител, оператор-сигурност, организатор охрана; работници в заведения за бързо хранене – ресторантски работници и мениджъри; работници в леярска промишленост – ковачи, пресьори, машинен оператор ЦПУ, шлосер; огняри; военнослужещи. За специалисти с висше образование има предложения в банковия сектор – касиер и кредитен консултант. 65 търсещи работа лица посетиха борсата, от тях – 60 младежи до 29, до 24 – 11. Те се възползваха от възможностите за пряк контакт с фирмите. 10 от младежите не са регистрирани като безработни, а 5 от посетителите са на възраст над целевата група по проекта. Работодателите имаха възможност да направят подбор за част от незаетите длъжности във фирмите си. С фирмите предстоят следващи срещи с цел приемане на заявки за позициите, за които не са срещнали подходящи кандидати на борсата.

Борсата премина при спазване на всички анти-Covid мерки: на открито, при спазване на отстояние, ограничен кръг участници, еднопосочно движение, носене на маски от организатори и участници.

www.infoz.bg  www.infoz.bg