Безработицата в община Стара Загора през ноември е 5%

Равнището на безработица в страната през ноември достигна 9,9%, което е с 0,4 процентни пункта по-високо от предходния октомври, но с 0,9 процентни пункта под нивото на безработица спрямо ноември 2014 г.

По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, в отчетния месец в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 12 207 безработни и равнището на безработица е 8,3 на сто, с 1,6 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица нараства с 0,3 процентни пункта, а регистрираните безработни с 306 души. С най-ниско равнище на безработица продължава да е община Казанлък – 4,8 на сто, а с най-високо - община Николаево - 66,8%.

БезработицаРегистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец ноември също нарастват. Общият им брой достигна 3988. Равнището на безработица е 5,1 на сто и нараства спрямо предходния октомври с 0,2 процентни пункта. Увеличението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е със 193 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 3885, равнище на безработица - 5,0 на сто; община Опан - регистрирани безработни 103, равнище на безработица - 16,4 на сто.

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 2410 (60,4 на сто). Увеличението спрямо предходния октомври е с 0,4 процентни пункта. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 39,3 на сто през ноември, 39,8 на сто предходния октомври. Намаляват безработните в младежка възраст (487 през месец ноември, 491 предходния октомври). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 328, тоест 67,4 на сто от всички регистрирани в отчетния месец младежи. Сравнението с предходния октомври, показва намаление с 4 младежи. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 2010, с 3,4 на сто повече от регистрираните на възраст 30-50 години през октомври. Нараства месечният брой на безработните над 50 години – 1491 в отчетния месец, 1460  през месец октомври.

С 13,5 на сто намаляват новорегистрираните безработни (636 през месец ноември, 735 предходния октомври), като 370 (58,2 на сто) са освободени от частния сектор. В зависимост от предмета на икономическата дейност, най-много продължават да са новорегистрираните безработни от сектор услуги – 308, индустрия – 147 и търговия – 114.

infoz autor www.infoz.bg (по информация на Дирекция "Бюро по труда" Стара Загора)

Теми: