Цялостна реконструкция на водопроводна мрежа започва в град Казанлък

Официална церемония по откриване на строителен обект на „Водоснабдяване и канализация“ EООД – Стара Загора за изграждане на ВиК инфраструктура в Казанлък ще се състои на 22.03.2022 г. Проектът (BG16M1OP002-1.016-0013) е финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020, съфинансирана от Кохезионния фонд на Европейския съюз.

На събитието ще присъстват кметът на община Казанлък Галина Стоянова, управителя на ВиК – Стара Загора инж. Румен Райков, Чавдар Савов, представляващ обединението „ВиК КАЗАНЛЪК 2020“ ДЗЗД, журналисти и други гости.

vik 2022 tel

Проектът в Казанлък е насочен към подмяна на над 20 кm водопроводна мрежа в комбинация с управление на налягането, за постигането на което ще се обособят 3 DMA зони, обхващащи т.н. „Средна зона“, а именно западно от р. Енинска и южно от бул. „Александър Батенберг“ и северно от ж.п. линията. Това са зони за управление на потреблението или затворени части от мрежата, в които с точност се измерва подадената и консумираната вода и се следят дебит и налягане.

На този етап се предвижда цялостна подмяна на съществуващите амортизирани етернитови и стоманени водопроводи в трите ДМА зони. Ще бъде реконструирана и близо 1 кm от канализационната мрежа на града. Целта е реконструкция на съществуващия канализационен колектор Бф400 в кв.„Васил Левски“, по ул.„Севт III“ от ул. „Стара планина“ до бул.„23 пехотен Шипченски полк“, в който заустват отпадъчните води от външния колектор, обслужващ селата Шипка, Шейново, Хаджидимитрово и Крън.

Амбициозният проект цели да се извърши реконструкция на старата водопроводна мрежа по улиците на ДМА зоните, като се осигури преустановяване на авариите.

С финализиране на СМР ще бъде възстановена уличната и тротоарната настилки по трасето на водопровода в зоната на изкопа, ще бъдат поставени пожарни хидранти на определени места съгласно строително – техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

В резултат на работата по проекта ще се ограничи инфилтрацията в канализационната мрежа, което ще подобри работата на пречиствателната станция за отпадъчнини води.

Инвестиционното намерение за агломерация Казанлък включва реализирането на 2 обекта. Първият обект касае градската част, а вторият предвижда реконструкцията на довеждащия водопровод от водоизточник „Сахране“.

Тържествен водосвет ще отслужи старозагорският митрополит Киприан.

Общата стойност на проекта възлиза на 121 996 236,26 лева, от които: 76 217 148,61 лева представляват безвъзмездно финансиране от Кохезионния фонд, 13 450 085,04 лева е делът на националното съфинансиране от държавния бюджет, 11 996 296,57 лева е собственият принос по проекта на ВиК ЕООД – Стара Загора, заедно с 20 332 706,04 лева разходи за ДДС.

www.infoz.bg  www.infoz.bg

На подобна тема