200 хил. лева ще струва местният референдум за бъдещето на "Бедечка"

Редовното заседание на Общински съвет - Стара Загора започна с клетва в служба на гражданите на нов общински съветник - Пламен Енев. Той заема мястото на Гергана Микова, която беше назначена за областен управител на област Стара Загора.

Тя получи плакет и поздравления от председателя на Общинския съвет Таньо Брайков.

Благодарност към съвестната работа през двата си мандата като обществен посредник заслужи и Павлина Делчева. Тя ще продължава да изпълнява задълженията си на омбудсман до избирането на нов.

Две постоянни комисии към Общинския съвет са с нови председатели. По предложение на Николай Диков, водач на групата на ГЕРБ, за ръководител на ПК по законност и обществен ред беше избран Стефан Анков. ПК за борба с корупцията и конфликт на интереси ще се ръководи от Даниела Лекина.

Общински съвет - Стара ЗагораСъветниците приеха план-сметка за разходи за провеждането на референдум и вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета на Община Стара Загора за 2017 година. Необходимите средства за организацията и провеждането на местното допитване до гражданите за бъдещето на "Бедечка", което ще се състои на 18 юни, са в размер на 200 хил. лева. Те ще бъдат осигурени за сметка на планирания по бюджета на общината резерв за непредвидени и неотложни разходи за местни дейности.

По време на редовната сесия бяха преизбрани управителите на две от общинските дружества. Таня Славова ще продължи да ръководи „Мересев“ ЕООД, а Белчо Белчев – „Обредни дейности“ ЕООД.

Общинският съвет прие съфинансиране в размер на 50% от общата сума на проект, който цели психосоциална подкрепа на настанени в Дом за стари хора, намиращ се в Старозагорски минерални бани, преживели домашно насилие. Инициативата е на Фондация „Дружество за гражданска подкрепа“ – Стара Загора, с подкрепа от катедра „Социални дейности“ на Медицински факултет към Тракийски университет – Стара Загора, секретаря на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, кметство при Старозагорски минерални бани. Общата стойност на проекта е 14 460 лева.

Общинските съветници одобриха проект за Подробен устройствен план – изменение на План за регулация и План за застрояване за новообразуваните имоти от територията на старозагорския квартал ”Железник”.

С 39 гласа „за“ беше дадено съгласие за искане на авансово плащане, в размер на 5 479 889 лева, за извършване на разплащанията във връзка с изпълнението на обектите по проект „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора – етап ІІ”. Средствата ще бъдат използвани като оборотни до приключването на проекта – 14 август 2019 г. Той е на обща стойност 15 886 029 лева, от които 229 202 лева са собствен принос на община Стара Загора. Вторият етап на проекта включва: реконструкция и подобряване на физическата среда на площадното пространство, благоустрояване на физическата среда на пешеходна зона по бул. „Цар Симеон Велики“ – от ул. „Хаджи Димитър Асенов“ до бул. „Св. Патриарх Евтимий“, подобряване и на парк „Митрополит Методий Кусев“ (Аязмото).

Съветниците приеха касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2016 година, както и финансовите отчети за изминалата година на общинските търговски дружества.

www.infoz.bg

 

На подобна тема